Benvenite! Ecce le sito del Union Norvegian pro Interlingua.

No - Int (M - Å)

Opp


Novanor
Interlinguakurs
Mortens blog
Åsmunds blog
Trolls
Osir e Vanir
Juvenia
Ordbok
Mail Login
Dansk Union
Svensk
Internasjonal
St. Matheo
St. Marco
DeclarationM, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Æ, Ø, Å


mage ventre, stomacho
mager magre
mai maio [majå]
makt potentia
male pinger
man on, uno
mandag lunedi
mange adj multe
mangel manco
mangle mancar
mann homine
mark (område) campo
marked mercato
mars martio
maskin machina [makina]
maskulin mascule
masse massa
mat alimento, mangiar [mandzjar], nutrimento
mate nutrir
materiale material
materie materia
materiell material
matte matta
med con
meddele informar
meddelelse message [mesadzje], annuncio
medfødt native
medisin medicina, medicamento
medlem membro
meg me
meget adv multo; for ~ adj troppe, adv troppo; så ~ som quanto
mekanisk mechanic [mekanik]
mel farina
melde annunciar
melk lacte
mellom inter
melodi melodia
men ma, sed
mene (å) opinar, pensar, creder
mengde quanto, quantitate, multitude
mening opinion; (betydning) senso
meningsløs absurde
menneske humano, homine
menneskelig human
mens durante que
mere plus
merke (sette merke på) marcar; (et) marca; legge ~ til attender
merkelig estranie
messing laton
mest le plus
metall metallo
meter metro
metode methodo
mett satiate
middag meridie, (måltid) prandio, dinar
middel remedio, (hjelpe~) medio
middeltall media
midte medio
militær militar
miljø ambiente
min mi; le mie
mindre minor, minus
mineral, mineralsk mineral
mineralvann (aqua de) soda, aqua mineral
minimum minimo
minister ministro
minne om rememorar
minnes rememorar se
minst minime
minus minus
minutt minuta
miste perder
mitt mi; le mie
modell modello
moden matur
moderne moderne
modig coragiose [kåradzjåze], brave
mon esque
mor matre
moral moral
moralsk moral
more amusar
morgen matino; i ~ deman
morsom amusante
mot prep contra; (retning) verso
mot (et) corage [kåradzje]; ta ~et fra discoragiar [diskåradzjar]
mote moda
motor motor
motsatt opposite, contra
motsetning contrario; i ~ til contra
motsette seg opponer se a
motta reciper
mulig possibile
mulighet chance [sja:ngs], possibilitate
mumling susurro
munn bucca
munter allegre
mur muro
murstein bricca
musikk musica
muskel musculo
mye adj multe; adv multo
myndighet autoritate
møbler mobiles
mølle molino
mørk obscur
mørke obscuritate
møte (et) incontro; (å) incontrar
mål mesura; (formål) scopo
måle mesurar
måltid repasto
måne luna
måned mense
måte maniera, modo
måtte (å) deber


nabo vicino
nabo­ vicin
naken nude
narre dupar
natt nocte; god ~ bon nocte
natur natura
naturlig natural
naturligvis naturalmente
navn nomine
nebb becco
ned, nedad a basso
nede basso, in basso
nedenfor infra
Nederland Nederland, Holland
nederlandsk adj, spr nederlandese
nederlender nederlandese
nei no
nekte refusar
nemlig a saper, in effecto
neppe a pena
nerve nervo
nervøs, nervose
nese naso
neste adj sequente, proxime
nesten quasi
nett (et) rete
nettopp justo; ~ nå justo ora
nevne mentionar, nominar
ni novem
niveau nivello
noe alique, qualcosa
noen (få) alicun, alcun; ~ ganger de tempore in tempore
noensinne unquam, jammais
nok assatis; være ~ sufficer
nord nord
nordisk nordic
nordmann norvegiano
Norge Norvegia
normal normal
norsk norvegian, spr norvegiano
note nota
notere notar
november novembre
null zero
nummer numero
nummerere numerar
ny nove
nyhet nova
nylig adj recente; adv recentemente
nysgjerrig curiose
nyte gauder de, fruer de
nyttig utile
nyttår anno nove; godt ~! bon anno nove!
nær apud, juxta, presso, proxime
næring nutrimento
næringsmidler comestibiles
nærliggende vicin
nærme seg approchar [apråsjar]
nærværelse presentia
nærværende presente
nødvendig necesse
nødvendigvis necessarimente
nøkkel clave
nøle hesitar
nøtt (spiselig) nuce
nøyaktig exacte
nøye minutiose
nå vb attinger
nå adv ora, nunc
nål agulia
når quando; ~ som helst quandocunque
nåtid presente
nåværende actual, presente


offentlig public, official
offer victima
offiser officiero
offisiell official
ofte sovente, frequentemente
og e
også anque
OK! bon!, in ordine!
oksigen oxygeno
oktober octobre
olje oleo
om de, super; (hvis) si
ombord a bordo
omdreining torno
omfatte includer, continer
omfavne imbraciar
omgang torno; (sport) ronda; (samkvem) relationes
omgi ambir
omgivelser ambiente
omkostning costo
omkring circa, circum
omløp circulation
område area, campo
omtale (en) mention; (å) mentionar
omtrent circa, quasi
onkel oncle
onsdag mercuridi
opp, oppover in alto
oppdage discoperir
oppdra educar
oppe in alto
oppfatning opinion
oppfinne inventar
oppføre seg comportar se
oppførsel conducta
oppgave carga
opphisse excitar
opphold sojorno
opphøre cessar
opplevelse experientia
opplyse informar
opplysning information
oppløsning solution
oppmerksom attentive
oppmerksomhet attention
oppmuntre incoragiar [inkåradzjar]
oppnå attinger, obtener
oppriktig sincer
opprinnelig original
opprinnelse origine
oppta occupar; ~tt occupate
oppvarme calefacer
oppvarmning calefaction
oppå super, sur
ord parola
orden ordine; i ~ in ordine
ordinær ordinari
ordne ordinar, arrangiar [­dzjar]
ordre ordine
organ organo
organisere organisar
orgel organo
original original
oss nos
ovenpå supra
over super, (tvers over) trans
overalt ubique
overflate superficie
overfor; rett ~ opposite
overraske surprender
overraskelse surprisa
oversette traducer
oversvømme inundar
overtale persuader
overveie considerar
overveiende predominantemente
overvinne superar


pakke pacco
papir papiro
papp ski pappeske carton
par (et) par
parallell (en) parallela; adj parallel
park parco
parkere parcar
parkeringsplass parco
parlament parlamento
parti partito
partner socio
pasient patiente
pass passaporto
passasjer passagero [pasadzjerå]
passe convenir
passende conveniente
pause pausa; holde ~ pausar
penger moneta
perfekt perfecte
periode periodo
person persona
personale personal
personlig personal
pike puera
pinse pentecoste
pipe (en) pipa; (skorsten) camino
plan adj plan; sb plano
planke planca
planlegge planar
plante (en) planta; (å) plantar
plass placia, spatio
plast plastico
pleie (en syk) curar; (ha for vane) soler
plukke colliger
plus plus
plutselig subito
poeng puncto
pol polo
politi policia
politikk politica
politisk politic
populær popular
porsjon portion
port porta
pose sacco
posisjon position
post (embete) posto
postvesen posta
potet patata
praksis practica
praktisere practicar
praktisk practic
prege (kjennetegne) characterisar
premie premio
president presidente
presse (aviser o.s.v.) pressa; (å) premer
presserende urgente
pris precio
prise laudar
privat private
problem problema
produkt producto
produsere producer
profesjon mestiero, profession
professor professor
program programma
prosent pro cento
protest protesto
protestere protestar
prøve (en) prova, test; (å) probar, tentar
pudder pulvere
pulver pulvere
pumpe (en) pumpa; (å) pumpar
punkt puncto
pusse polir
pute cossino
pølse salsicia
på sur, a; ~ norsk in norvegiano
påle palo
pålitelig fidel
påske pascha [paska]
påvirke influentiar, afficer


radio radio
radius radio
rapport reporto
rase (en) racia (å) ragiar
raseri rage
raskt rapidemente
ratt rota
redaktør (journ) redactor, (bibliog) editor
redd timide; være ~ haber timor
redde salvar
redegjørelse reporto
redsel horror
redskap utensile
regel regula
regjere governar
regjering governamento
regn pluvia
regne pluver; (utregne) calcular; ~ med expectar
regnskap conto
regulere regular
reise (en) viage [viadzje]; (å) viagiar [viadzjar]
rekke (en) serie, rango; (å) passar; ~ ut extender
rekord record
rektor rector, director/directrice de schola
relasjon relation
relativ relative
religiøs religiose
ren adj pur, nette, munde
rense clarar
rente renta
reparere reparar
representere representar
republikk republica
reservere reservar
resonnere rationar
respektere respectar
respektive respective
rest resto
restaurant restaurante
resultat resultato, consequentia
resultere resultar
retning direction
rett (mat) platto; (det rette, rettighet, domstol) derecto; (lov) jure; (riktig) derecte; (ikke bøyd) recte
rette corriger
rettferdig juste
rettferdighet justitia
retur retorno
revne fissura
rik ric
rikdom ricchessa [rikesa]
rike (et) regno, (keiserrike) imperio
rikelig abundante
riksdag parlamento
riktig correcte, recte
riktignok certemente; es ver que
rimelig rationabile, eque
rimeligvis probabilemente
ring anello, circulo
ringe sonar
risiko risco
riste succuter
risting succussa
rive (i stykker) lacerar
ro (å) remar; (en) calma
rolig quiete, calme
rolle parte; det spiller ingen ~ non importa
rop crito
rope critar
rose (en) rosa; (å) laudar
rot radice
rotere girar
ruin ruina
ruinere ruinar
rulle (å) rolar, volver
rum spatio
rund ronde
rundhåndet liberal, generose
rusgift droga
rute quadrato; (vindu) vitro; (reise) percurso
ry fama
rygg dorso
ryke fumar
rød rubie
rør tubo
røyk fumo
røyke fumar
røre mover; ~ rundt i agitar; ~ ved toccar
rå (ikke kokt) crude
råd consilio
råde consiliar


saft succo
sage serrar
sak affaire [afæ:r]
sal sala
salg vendita
salt sal
samarbeid collaboration, cooperation
samfunn societate
samle junger, colliger
samling collection
samme mesme
sammen insimul, juncte
sammenbrudd collapso
sammenføyning junctura
sammenheng contexto, connexion
sammenkalle advocar
sammenligne comparar
sammensatt composite
sammenstøt collision
samt e, plus, e etiam
samtale (å) conversar; (en) conversation
samtidig contemporanee, simultanee
samtlige tote; totos
samtykke (å) consentir; (et) consentimento
samvittighet conscientia
sann ver
sang canto
sannhet veritate
sannsynlig verisimile
sannsynligvis probabilemente
sans senso
sart delicate, tenere
satellitt satellite
sats (takst) rata
savne mancar
scene scena
se vider; ~ her! ecce!; ~ på reguardar
sedvanlig usual, ordinari
seg se
seil vela
seile navigar
seier victoria
sekk sacco
seks sex
seksuell sexual
sekund secunda
selge vender
selskap compania
selskaps­ social
selv mesme, ipse; ~ om mesmo si, ben que
selvfølgelig adv naturalmente; adj obvie, evidente, clar
sement cemento
sen tarde
sen(drektig) tardive
senere plus tarde, posterior
sende inviar
seng lecto
senke bassar, abassar
sentral central
sentrum centro
september septembre
seremoni ceremonia
serie serie
servere servir
serviett servietta
sesong saison [sesång]
sette mitter; ~ seg seder se
si dicer
side latere; (i bok) pagina; på den annen ~ av trans
sidelengs lateralmente
siden konj (årsak) proque, (tid) post que; adv postea; prep depost; for et år ~ ante un anno
signal signal
signalisere signalar
signere signar
sikker secur, certe
sikkerhet certitude
sikte mirar, visar
simulere simular
sin su; le sue
sindig tardive
sinn mente
sinne ira
sint irate
sirka circa
sirkel circulo
sist ultime
sitt su; le sue
sitte seder
sitteplass sede
situasjon situation
sivilisere civilisar
sjalu jelose
sjalusi jelosia
sjanse chance [sja:ngs]
sjarm charme [sjarm]
sjef chef [sjef], capite
sjekke verificar
sjel anima
sjelden rar
sjokk choc [sjåk]
sjokkere choccar [sjåkar]
sjokolade chocolate [sj­]
skade (en) damno; (å) nocer
skaffe provider, fornir
skala scala
skam vergonia
skap armario
skape crear
skapning creatura
skarp acute
skatt taxa
skifte cambiar
skikk costume
skinn pelle
skinne brillar
skip nave
skitt immunditia
skitten immunde
skje (en) coclear; (å) evenir
skjebne destino
skjelett skeleto
skjell scalia
skjelve tremer
skjorte camisa
skjule celar, coperir
skjære secar, taliar
skjønnhet beltate
skjønt konj ben que
sko scarpa
skog foreste
skole schola
skorsten camino
skrekkelig horribile
skremme espaventar, terrer
skrift scriptura
skrik crito
skrike critar
skrive scriber; ~ under signar
skrivemaskin machina [makina] a scriber
skru i vitar
skrue (en) vite
skråning costa
skuespill spectaculo
skuffe (å) disappunctar
skulder humero
skulle deber
sky nube
skygge (en) umbra; (å) umbrar
skyld culpa; gi ~en culpar
skylde deber
skyldes resultar de
skyldig culpabile
skynde seg hastar
skåne sparniar
slag colpo; battalia
slags sorta, genere
slektning parente
slepe trainar
slett (dårlig) mal, pessime
slik tal, si
slips cravata
slutt fin
slutt­ final
sløse bort dispender, guastar
slå batter, colpar, frappar, pulsar
slåsskamp lucta
smak gusto
smake gustar
smelte funder
smerte (en) dolor
smertelig dolorose
smil surriso
smile surrider
smør butyro
smøre olear
små parve, micre
snart tosto
sne nive
snever stricte
snipp collar
snitt sectura
sno (å) ~ seg serpentar
snor corda
snuse olfacer
sokk calcetta
sol sol
soldat soldato
solid solide
som (lik) como; rel que, qui
sommer estate
sort adj nigre; sb sorta
sosial social
sove dormir
spade pala
spalte (en) fissura; (å) finder
Spania Espania
spaniol espaniol
spansk adj, spr espaniol
spare sparniar
sped tenere
sperre blocar, barrar
spesiell special
spiker clavo
spikre clavar
spill joco
spille jocar; (instrument) sonar; (sløse bort) dispender, guastar; ~r ingen rolle non importa
spinkel tenue
spiritus spirito
spise (å) mangiar [mandzjar]
spiss adj acute; (en) puncta; i ~en avante
spole (en) bobina; (å) bobinar
spolere guastar
spor tracia, pista
sport sport
sports­ sportive
sportslig sportive
sprang salto
spre disperger
sprengning ruptura
språk lingua
spøk burla, joco, joculo
spøke burlar
spørre (om) demandar
spørsmål question, demanda
stable pilar
stadig adj continue, constante; adv semper, continuemente
stake palo
stakkar adj povre
standard standard
standpunkt puncto de vista
stang barra, virga
stanse haltar
starte initiar, comenciar, partir, establir
stasjon station
stat stato
statsminister prime ministro
statsråd ministro
stav baston, virga
sted loco; til ~e presente; alle ~er ubique
steke frir
stemme (en) voce, (ved valg) voto; (å) votar
stemple stampar
sten petra
sterk forte
sti sentiero
stige (å) surger; ~ ned descender; ~ opp ascender, montar
stikke piccar
stille calme; (å) poner
stillhet calma, silentio
stilling stato, posto
stiv rigide
stjele furar
stjerne stella
stoff materia; (vevet) tela, texito
stol sede
stolpe palo
stolt fer, orgoliose
stolthet orgolio
stopp halto
stor grande
storartet brave, gloriose
storslått meraviliose
storting parlamento
straffbar criminal
straffe punir
straks immediatemente
strekke ut extender
streng sever
strid lucta, disputa
strøm currente
strømpe calcea
stråle (en) radio
student studente
studere studer
studie, studium studio
stygg fede
stykke pecia
styre (et) consilio; (å) reger, guidar
styring conducta
styrke (en) fortia, (å) affirmar
støpe funder
større major
størrelse grandor
størst supreme
største maxime
støt colpo, choc [sjåk]
støte choccar [sjåkar]; ~ sammen collider
støtte (en) appoio, protection; (å) appoiar
støv pulvere
støvel botta
stå star; ~ opp levar se; ~ over for confrontar
stål aciero
substans substantia
suge suger
sukke suspirar
sukker sucro
sult fame
sulte, være sulten haber fame
sum summa; samlet ~ total
summing susurro
sunn san
sur (gretten) irritabile, de mal humor
svak debile
svar responsa
svare responder; ~ til equalar
svensk adj, spr svedese
svenske svedese
sverge jurar
Sverige Svedia
sveve (i vann/luft) flottar
sviger­ affin
svinge oscillar
svulme opp tumer
svær grosse
svømme natar
sy suer
syd sud
syk malade
sykdom maladia
sykehus hospital
sykkel bicyclo
sykle bicyclar
sympati sympathia
sympatisk sympathic
syn (oppfatning) opinion; (sans) viso; (utsyn) vista
synes semblar, opinar; ~ om gustar
synge cantar
svelge glutir
syre acido
system systema
særegen particular
særlig special
særskilt separate
søke cercar
sølv argento
søndag dominica
sønn filio
søster soror
søt dulce
søvn somno; falle i ~ addormir se
søyle pilar
så (derpå) alora, pois; adv assi; tunc; (å) seminar; ~ meget/mange tante
såkalt si­nominate
således assi
såpe sapon
såre vulnerar


ta prender; ~ vekk remover
tablett tabletta
tak tecto
takk gratias; selv ~ gratias a te, io regratia
takke regratiar
takknemlig grate
taksere taxar
takst rata
tale (en) discurso; (å) parlar
tall numero
tallerken platto
tallrik numerose
tanke pensata, idea
tann dente
tap perdita
tape perder
tarm intestino
taushet silentio
taxi taxi
te the
team equipa
teater theatro
tegn signo
tegne designar
tegning designo
teknisk technic
tekst texto
telefon telephono
telle numerar, contar
temmelig assatis
temperatur temperatura
tenke pensar
tenne accender, incender
teppe (ull­ o.l.) copertura
test prova, test
tett dense
ti dece
tid tempore; fra gammel ~ ancian
tidlig de bon hora
tidligere adv antea; adj previe, anterior, passate
tidspunkt hora, momento
tidsskrift magazin
tie tacer
til a, verso
tilbake retro; bli ~ remaner
tilbakekomst retorno
tilbe adorar
tilbud offerta
tilby offerer
tilbøyelighet inclination
tilfelle caso, occasion
tilfreds contente
tilfredshet contento
tilfredsstille satisfacer
tilfredsstillelse satisfaction
tilfredsstillende satisfactori
tilføye adder
tilgi pardonar
tilgivelse pardono
tilhøre pertiner (a)
tilkalle advocar
tillate permitter
tillatelse permission
tillegg supplemento
tillit fide; ha ~ til fider se a
tilpasse adaptar
tilskynde incitar
tilstand stato, condition
tilstrekkelig sufficiente, bastante
tilsvarende correspondente
tilsynelatende apparentemente
tiltrekke attraher
tiltrekkende attractive
tiltrekning attraction
time hora
ting cosa
tinn stanno
tirsdag martedi
tittel titulo
tjene servir
tjeneste servicio
to duo
toalett lavatorio, W.C. [ve tse]
tog traino
tom vacue
tone tono
tonn tonna
topp alto
toppunkt culmine
torden tonitro
tordne tonar
torsdag jovedi
total total
trafikk traffico
trapp scala
trass i malgrado
tre arbore, (materiale) ligno; (tall) tres
treffe (blink) colpar
trekke tirar
trene trainar
trenge (behøve) besoniar, haber necessitate de
trett fatigate
trette ut fatigar
tretthet fatiga
trille (å) rolar
trinn passo
tro (også religion) fide; (å) creder; ~ på fider se a
trofast fidel
trolig credibile, probabile
troskap fidelitate, fide
true menaciar
trussel menacia
trygg secur
trykke premer, imprimer
trykning impression
trøst conforto
tråd filo
tung pesante
tunge lingua
tur tour [tu:r]
tusen mille
tvil dubita
tvile dubitar
tvinge fortiar
tyde interpretar, decifrar
tydelig clar, distincte, evidente
tykk spisse
tynn tenue
type typo
typisk typic
tysk adj german; spr germano
tysker germano
Tyskland Germania
tømme vacuar
tørke siccar; ~ av essugar
tørr sic
tørst sete
tøy vestimentos; stoffa
tøystykke drappo, panno
tå digito de pede
tåke nebula
tåle tolerar
tålmodig patiente
tålmodighet patientia
tåpelig folle
tåre lacrima
tårn turre


ubehagelig disagradabile
ubeskrevet blanc
ubevegelig immobile
uke septimana
ull lana
ulykkestilfelle accidente
umulig impossibile
under prep sub, infra; (et) meravilia
underbukser calceones
undergang ruina
underholdning divertimento, intertenimento
underrette advertir
underskrift signatura
understreke sublinear
undersøke examinar
undersøkelse inquesta, examine
undertøy subvestimentos
undervise inseniar
undervisning inseniamento, instruction
ung juvene
ungdom juventute
universitet universitate
unngå evitar
unnskyld pardono, excusa me
unnskyldning excusa
unnslippe escappar
unntatt excepte, salvo
uorden disordine
urett injuria
USA Statos Unite de America
ut av ex
utdanne educar
uten sin; ~ at a minus que
utenfor foras de
utenlandsk estranier
utflukt tour [tu:r]
utføre exequer
utgang exito
utgift expensa, costo
uthule excavar
utkomme apparer
utmerket excellente
utsette tardar, postponer
utstilling exhibition, exposition
utstrekning extension
utstyr equipamento
utsøkt delicate
uttale (å) pronunciar
uttalelse declaration, pronunciamento
uttrykk expression
uttrykke exprimer
uttømme exhaurir
utvalg selection, assortimento
utveksle excambiar
utveksling excambio
utvidet extendite, expandite
utvikle developpar
utålmodig impatiente


vakker belle
vakt guarda
valg election
vane; ha for ~ soler
vanlig currente
vanligvis de costume
vann aqua
vanskelig difficile
vanskelighet difficultate
vare (å) durar; (en) merce
varierende varie
varm calide
varme (en) calor; (å) calefacer
varsle advertir
vase vaso
vaske lavar
ved apud, per, a, juxta
vedkomme concerner
vedlegge includer, adjunger
vedlikeholde mantener
ved siden av al latere de, juxta
vedta passar
vedvarende continue
vegre seg refusar
vei via
veie pesar
veiledning consilio
vekk via, gå ~! va via!
vekke eveliar
veksle cambiar
vekslepenger cambio
veksling excambio
vekst (forøkelse) accrescimento
vekt peso, (redskap) balancia
vel ben
velge eliger, seliger
velvilje favor
velvillig benevole
vende inverter, tornar
venn amico
venne seg til accostumar se a
vennlig amical; vær så ~ per favor, vole ben
venstre sinistre, leve
vente attender; ~ seg expectar
ventil valvula
verdt; være ~ valer
verden mundo
verdensrummet le spatio
verdi valor
verk obra
verktøy utensile
verre adj pejor; adv pejo
verst pessime
vers verso
vesentlig essential, fundamental
veske tasca
vest west [oest]
veve texer
vi nos
video video
videre de plus
vidunderlig meraviliose
vike ceder
viktig importante, significante
viktighet importantia; (betydning) significantia; være av ~ importar
vill salvage [salvadzje]
ville voler
villig preste, disposite a
vin vino
vind vento
vindu fenestra
vinge ala
vinkel angulo
vinne ganiar
vinning profito, ganio
vinter hiberno
virke ager, functionar
virkelig adj ver
virkning effecto
virksom active, effective
vise monstrar, exponer
visshet certitude
visne marcer
viss certe, secur
vite saper; ikke ~ ignorar
vitenskapsmann/kvinne scientista
vitenskap scientia
vitenskapelig scientific
vitne (et) teste; (å) testimoniar
vitnesbyrd testimonio
vogn carro
vokal vocal
vokse crescer; få til å ~ accrescer
voksen adulte
vold violentia
voldsom violente
voldsomhet violentia
vondt; gjøre ~ doler
vri torquer
vurdering judicamento
vær så god! ecce!; ~ så snill per favor
vær (et) tempore, det er godt ~ il face belle tempore
være esser
værelse camera
væske liquido
våge osar
våkne eveliar se
våpen arma
vår (årstid) primavera
vår, ­t, ­e nostre
våt molliate


ydmyk humile
yndig belle
yngling juvene
ynkelig povre
yrke profession
yte render
ytre exterior
ytterligere ulterior
ytterst extreme


ære (en) honor; (å) honorar
ærefull gloriose, honorabile
ærlig honeste, sincer
ærlighet honestitate


ødelegge destruer, guastar
øke augmentar
økonomisk economic
øl bira
øm tenere
ønske (å) desirar; (et) desiro
øre aure
ørken deserto
øst est
øve exercitar
øvelse exercitio
øvre superior
øvrige, de ~ le alteres
øy insula
øye oculo
øyeblikk momento
øyeblikkelig immediatemente


ånd spirito
ånde spirar
åndedrett halito
åpen aperte
åpne aperir
år anno
århundrede seculo
årlig annual
årsak causa; ingen ~! nulle causa!, preca!


 

Send e-post med spørsmål om interlingua til info@interlingua.no

Pagina principal