Benvenite! Ecce le sito del Union Norvegian pro Interlingua.

No - Int (A - L)

Opp


Novanor
Interlinguakurs
Mortens blog
Åsmunds blog
Trolls
Osir e Vanir
Juvenia
Ordbok
Mail Login
Dansk Union
Svensk
Internasjonal
St. Matheo
St. Marco
DeclarationA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L


 •  NUMEROS

  1 un
  2 duo
  3 tres
  4 quatro
  5 cinque
  6 sex
  7 septe
  8 octo
  9 novem
  10 dece
  11 dece­un
  12 dece­duo
  13 dece­tres
  14 dece­quatro
  15 dece­cinque
  16 dece­sex
  17 dece­septe
  18 dece­octo
  19 dece­novem
  20 vinti
  21 vinti­un
  30 trenta
  40 quaranta
  50 cinquanta
  60 sexanta
  70 septanta
  80 octanta
  90 novanta
  100 cento
  200 duo centos
  1000 mille
  2000 duo milles
  10 000 dece milles
  100 000 cento milles
  1 000 000 un million
  2 000 000 duo milliones
  1988 mille novem centos octanta­octo

  1. prime, 1me
  2. secunde, 2nde
  3. tertie, 3tie
  4. quarte, 4te
  5. quinte, 5te
  6. sexte, 6te
  7. septime, 7me
  8. octave, 8ve
  9. none, 9ne
  10. decime, 10me
  11. dece­prime, 11me
  12. dece­secunde, 12nde
  13. dece­tertie, 13tie
  14. dece­quarte, 14te
  15. dece­quinte, 15te
  16. dece­sexte, 16te
  17. dece­septime, 17me
  18. dece­octave, 18ve
  19. dece­none, 19ne
  20. vintesime, 20me
  21. vinti­prime, 21me
  30. trentesime, 30me
  40. quarantesime, 40me
  50. cinquantesime, 50me
  60. sexantesime, 60me
  70. septantesime, 70me
  80. octantesime, 80me
  90. novantesime, 90me
  100. centesime, 100me
  1000. millesime, 1000me

   

 •  A

abonnere på abonar se a
absolutt absolute
absurd absurde
ad a, per
adresse adresse
adgang admission, accesso
aften vespere; god ~ bon vespere
agitere agitar
akkurat (nøyaktig) adj exacte
akselerere accelerar
aksjon action
aksent accento
akseptere acceptar
akt acto
aktuell actual, currente
aktverdig respectabile
albue cubito
alder etate
aldri nunquam, non ... jammais
alene adj sol; adv solmente
all, alt, alle adj omne, tote
alle omne
aller ­issime
allerede jam
allikevel totevia
alltid sempre
alminnelig general
alt sb toto
altfor troppo
altså dunque
alvorlig seriose, grave
amerikansk american
amerikaner americano
andre altere
anfall attacco
angrep attacco
angreps­ offensive
angripe attaccar
angående concernente, re
ankel cavilia
anklage (å) accusar; (en) accusation
ankomme arrivar
ankomst arrivata
anledning occasion
anlegg tekn construction; (medfødt) disposition
anmodning demanda
annen, annet altere
annerledes differente
annonse annuncio
ansatt empleato/a
ansettelse empleo
ansikt facie
anstrengelse effortio
ansvar responsabilitate
ansvarlig responsabile
anta supponer
antakelse conjectura
antall numero
antenne accender
anvende emplear
apparat apparato
appelsin orange [årandzje]
appetitt appetito
april april
arbeide (å) laborar, travaliar; (et) labor, travalio; (verk) obra
arbeider obrero, travaliator
areal area
arm bracio
armbåndsur horologio­bracialetto
arrangement arrangiamento [arandzjamentå]
arrangere arrangiar [arandzjar]
artikkel articulo
aske cinere
at konj que
atskille separar
atskillige plure, diverse
atskilt separate
august augusto
autoritet autoritate
av de, per
avansere avantiar
avbryte interrumper
avdekke discoperir
avdeling partita
avfall immunditia
avgift derecto
avgjøre determinar
avhandling discurso
avhenge (av) depender (de)
avhengig dependente
avhjelpe remediar
avis jornal
avlegge ed jurar
avpasse adaptar
avreise (en) partita; (å) partir
avsende expedir
avskjedige dimitter
avskrekke discoragiar [­adzjar]
avslag refusa
avslutte finir
avsluttende final
avslå refusar
avstand distantia
avstå ceder
avtale accordo, contracto
avvike variar


 •  B

bad banio
bade (ta seg et bad) baniar (se)
bagasje bagage [bagadzje]
bak detra, post
bak­ posterior
bakdel posterior
baketter postea
bakgrunn fundo
balanse balancia
ball balla
band banda
bane pista
bank banca
banke colpar, batter
barbere (seg) rasar (se)
bare solo, solmente
barn infante
barriere barriera
basere basar
basis base
bass(stemme) basso
be precar, peter
bebreide reprochar [repråsjar], blasmar
bedrageri fraude
bedre adj melior, adv melio
bedrift (dåd) gesta; (foretak) interprisa
bedrøvet triste
bedømme judicar
befolkning population
befri deliberar
begge ambe
begivenhet evento
begrave interrar
begrense limitar
begynne comenciar
begynnelse comenciamento
behag placer
behagelig confortabile, agradabile
behandle tractar, (kurere) curar
behandling (kur) cura
behendig dextere
beholde retener
beholder receptaculo
behov necessitate, besonio
bekjentskap cognoscentia
beklage regrettar
bekrefte affirmar
bekvem conveniente
bekvemmelighet conforto
beliggenhet situation
belte cinctura
belønne recompensar
belønning recompensa
beløp summa
beløpe seg til amontar a
bemerke remarcar, notar
bemerkelsesverdig remarcabile
bemerkning remarca
ben (lem) gamba
benk banco
bensin benzina, gasolina
benytte utilisar
beregne calcular
beruset ebrie
berømmelse fama
berømt celebre
berøring tocco
besette occupar
besettelse occupation
besittelse possession
beskjeden modeste
beskjeftige occupar
beskjeftigelse empleo, occupation
beskjeftiget occupate
beskrive describer
beskrivelse description
beskytte proteger, preservar
beskyttelse protection
beskyttende protective
beslutning decision
beslutte (seg) decider (se)
best optime
bestemt adj certe; adv certo
bestemthet certitude
bestille ordinar, commandar
bestrebe seg effortiar se
bestå av consister de
besværlig difficile
besøk visita
besøke visitar
betale pagar
betaling paga
betingelse condition
betoning accento
betrakte reguardar
betraktning; i ~ av at viste que
betro confider
bety significar
betydelig importante
betydning (mening) significantia, senso
beundre admirar
bevare conservar, preservar
bevege mover
bevegelse movimento
bevis prova
bevise provar
bevissthet conscientia
biologisk biologic
bite morder
bil automobile, auto; kjøre ~ vader per auto
bilde imagine, pictura
billett billet
binde ligar
bjelke trabe
blad folio; (dag­) jornal
blande miscer, ~ sammen confunder
blanding mixtura
blank blanc
blant inter
blek pallide
bli esser; devenir; (forbli) remaner, restar
blid tenere
blikk reguardo
blind cec
blod sanguine
blodåre vena
blokk bloco
blokkere blocar
blomst flor
blond blonde
blunke palpebrar
bly plumbo
blyant stilo (de graphite)
bløt molle
blø sanguinar
blå blau, azur
blåse ventar, sufflar
bo habitar
bok libro
bokstav littera
bolig habitation
bombe (en) bomba; (å) bombar
bomull coton
bonde fermero
bondegård ferma
bord tabula; (sjøfart) om ~ a bordo
bort via
bra adj bon
bratt precipitose
bred large
bredde largor
brekke rumper, franger
brenne (å) arder, flagrar
brev littera
briller berillos
bringe apportar
britisk britannic
bro ponte
bror fratre
brudd fractura, ruptura
bruk uso, empleo
brukbar utile
bruke usar, emplear
brun brun
brutal crude, brutal
bry molestia
bryst pectore
brød pan
bråk ruito
budskap message [mesadzje]
bue arco
bukser pantalones
bunke cumulo
bunn basso; fundo
bunt fasce
burde deber
butikk boteca
by citate, urbe
bygge construer
bygning edificio
byrde carga
bytte (å) cambiar
bær baca
bære portar
bølge unda
bønn prece
børste (å) brossar; (en) brossa
bøye curvar, flecter
både ... og e ... e
bånd banda
båndspiller sonator de bandas, magnetophono


campere campar
celle cella
cirka circa


 •  D

da (tid) quando; (ettersom) viste que
dag die; i ~ hodie
dagligstue salon
dal valle
damp vapor
Danmark Danmark
danne formar
dans dansa
danse dansar
dansk adj, spr danese
danske danese
data (flertall) datos
datamaskin computator
dato data; den 12. mai le 12 (dece­duo) de maio
datter filia
de mask illes, fem illas, ting illos
De vos
debatt debatto, discussion
debet debito
deg te
dekk (bil­, sykkel­) pneu
dekke (til­) coperir
del parte
dele divider, partir
deling division
dels in parte
delta participar
delvis partial
dem mask les, fem las, ting los, (Dem) vos
den best art le, pers pron illo, obj lo; påpek pron ille, celle
denne iste, ista, isto
dens su; le sue
departement departimento
der ibi
dere vos
deres vostre; lor; (Deres) vostre
derfor dunque
derimot al contrario
dermed ergo
derpå tunc, alora
dersom si, in caso que
desember decembre
desimal decimal
dessuten de plus
dessverre regrettabilemente, infortunatemente
det (se den) illo; (ubetonet) il; ~ er il ha
detalj detalio
dets su; le sue
dette iste (se denne), ~ og hint isto e illo
dikt poema
dimensjon dimension
din tu; le tue
direkte directe
direktør director
dirigere diriger
diskutere discuter
disse iste
ditt tu; le tue
dividere divider
divisjon division
dog totevia
doktor doctor
dollar dollar
dom judicamento
dommer judice
domstol corte, tribunal
doven pigre
drakt costume, habito
dreie tornar
drepe occider
drikk biberage [­adzje]
drikke biber
drive conducer
droge droga
dronning regina
drøm sonio
drømme soniar
dråpe gutta
du tu
dufte odorar
duk copertura (de tabula)
dum stupide
dykke immerger
dyktig habile
dyktighet habilitate, capacitate
dyne eiderdun
dyp profunde
dyr (pris o.l.) car; (et) animal
dyrisk animal
dyrke cultivar
dytt pulsata
dytte pulsar
dø morir
død adj morte; ~en le morte; ~ person morto
dømme judicar
dør porta
dårlig mal, miserabile, malade
dårligere adj pejor; adv pejo
dårligst pessime


 •  E

edb PED, processamento electronic de datos
effekt effecto
effektiv effective
egen proprie
egenskap proprietate
egentlig proprie, real
eget proprie, personal, particular
egg ovo
egnet apte
eie posseder
eiendom proprietate
eiendomsrett possession, proprietate
eksamen examine
eksempel exemplo
eksistere exister
ekspedere expedir
eksplodere exploder
eksplosjon explosion
ekstra extra
ekte genuin, ver
ekteskap maritage [maritadzje]
elastisk elastic
eldre plus vetere, senior
elegant elegante
elektrisk electric
elektro­ electric
elektronisk electronic
elev discipulo, alumno
eller o
ellers alteremente
elske amar
elskverdig amabile
elv fluvio
embete officio
embets­ official
emne thema
en un; sb uno
ende (å) finir, (en) fin, posterior
endelig adj final; adv al fin
endre variar; ~ (seg) cambiar (se)
energi energia
eneste unic
enestående singular
engasjere ingagiar [ingadzjar]
engelsk adj, spr anglese
engelskmann anglese
England Anglaterra
engstelig anxie
enhet unitate
enhver tote
enig de accordo
enighet accordo
enkel facile, simple
enn que; mer ~ plus de
ennå ancora
enorm enorme
ensartet equal
enten ... eller o ... o, sia ... sia
er es
erfaring experientia
ergre enoiar, vexar
erklære declarar
ernære nutrir
erstatte recompensar
et un; sb uno
ett (tallord) un
etablere establir
etter post; ~ at depost que
etterligne imitar
ettermiddag postmeridie
etterspørsel demanda
Europa Europa
eventuelt eventualmente
eventyr aventura
evig eterne
evne capacitate; dono; talento


 •  F

fabrikk fabrica
fag profession
faktisk in effecto, de facto
fall cadita
falle cader
fallitt; gå ~ faller
falsk false
familie familia
fange (å) capturar; (en) captivo
fantasi phantasia
far patre
fare periculo
fart velocitate; med 60 km/h a 60 km le hora
farve color
farvel adeo, a revider
fast firme, fixe
fastgjøre fixar
fastsette fixar
fattig povre
favorisere favorir
feber febre
februar februario
feil error; slå ~ faller; ta ~ errar
feire celebrar
felles commun
fem cinque
fengsel prison
ferdig preste; gjøre ~ finir
ferdsel circulation
ferge ferry­boat [feribåut]
ferie vacantias
festning fortalessa
fet grasse, corpulente
fett grassia
fiende inimico
figur figura
film film
fin fin, delicate, tenue
finger digito (de mano)
Finland Finlandia
finlending finno
finne trovar; ~ på inventar; ~ ut av discoperir
finsk adj, spr finnese
fint! bon!
fire quatro
firma firma
fisk pisce
fiske piscar
fjell montania
fjern distante, lontan
fjerne remover
fjernsyn television
fjord fiord
fjær (på fugl) pluma; (spring­) resorto
flagg bandiera
flamme (en) flamma
flaske bottilia
flat platte, plan
flekk macula
flere plure
flertall plural
flokk banda
flue musca
flukt escappata, (flyvning) volo
fly (å) volar; (et) avion
flykte fugir
flyte (om væsker) fluer, currer; (på væsker) flottar
flytende liquide
fløte crema
flåte marina
fold plica
folde plicar
folk populo, gente
folkelig popular
for prep pro; konj nam; adv alt<J9>~<DJ0> troppo
for å a fin que, pro
for ... siden retro
foran ante, avante
forbedre meliorar
forberede preparar
forberedelse preparation
forbi preter
forbinde adjunger, connecter, bandar
forbindelse connexion, relation
forbli restar
forbrytelse crimine
forby prohibir
fordel avantage [avantadzje], beneficio
fordelaktig favorabile
fordi proque
forebygge prevenir
foredrag discurso
foregi simular
foregående previe
foreldre parentes
forelegge presentar
foreliggende presente
forene unir
forenet juncte, unite
forening union, association
foreskrive ordinar
foreslå proponer
forespørsel inquesta
forestille seg imaginar se
foreta facer, interprender
foretrekke preferer
forferdelig horribile
forgifte intoxicar
forgjeves (in) van
forhandle negotiar
forhandling negotio
forhold relation
forholdsregel mesura
forhånd, på ~ in avantia
forkjølet, bli ~ prender frigido
forklare explicar
forklaring explication
forkorte abbreviar
forlange demandar, peter
forlate abandonar, quitar
forløp curso
form forma
formann presidente
forme formar
formiddag antemeridie
forminske diminuer
fornuftig prudente
fornærme offender
fornærmende offensive
forrest anterior
forretning negotio; gjøre ~ commerciar
forrige passate
forsamling compania, assemblea
forside fronte
forsikre assecurar
forsinke tardar
forsinkelse retardo
forskjell differentia
forskjellig differente, varie
forskrekke terrer
forslag suggestion
forstå comprender
forsvar defensa
forsvare defender
forsvinne disparer
forsyne fornir
forsyning provision
forsøk tentativa, essayo
forsøke essayar, provar, tentar
forsømme negliger
fortelle narrar, contar, dicer
fortelling conto
fortid passato
fortjene meritar
fortsatt continue
fortsette continuar
foruten ultra, foras de
forvente expectar
forvirre disconcertar
forøke accrescer, augmentar
forøkelse accrescimento, augmento
forårsake causar
fot pede
fotball football [futbå:l]
fotografi photographia
fotografiapparat camera (photographic)
fra de, ab, ex, desde
frakk mantello
fram avante
framfor ante
framskritt progresso
framskynde accelerar
framtid futuro
framtidig futur
Frankrike Francia
fransk adj, spr francese
franskmann francese
fraværende absente
fred pace
fredag venerdi
fremdeles ancora, sempre, de plus
fremme (å) promover
fremmed estranier
fri libere
frimerke timbro
frisinnet liberal
frisk (sunn) san
frisk fresc
fritt adj libere, independente
frost gelo
frue seniora (sra.)
frukt fructo
frykt timor
frykte timer
fryse gelar; haber frigido
frø semine
frøken senioretta (srta.)
fugl ave
full plen; (drukken) ebrie
fullstendig complete, total
fungere functionar
fylle plenar
fødes nascer
fødsel nascentia
fødsels­ natal
født nascite
føle sentir; ~ på palpar
følelse sentimento, sensation
følge sequer; ~ etter succeder
følgelig dunque, in consequentia
følgende sequente
før ante
føre conducer; ~ til causar
første prime
få (å) reciper, obtener; adj pauc, poc; sb paucos, pocos


 •  G

gaffel furchetta, furca
gammel vetule, ancian
gang (gjentakelse) vice
gange (å) multiplicar
ganske bastante
garn filo
gass gas
gave dono
gebyr derecto
genser sweater [sueter]
gi dar; ~ etter ceder
gift toxico
gifte (seg) maritar (se)
gjeld debito
gjelde valer
gjengjelde recompensar
gjenkjenne recognoscer
gjenkjennelse recognition
gjennom per, a transverso de
gjennomreise (å) transversar
gjennomsiktig transparente
gjennomsnitt media
gjenstand objecto, subjecto
gjensyn; på ~ (vi sees) a revider
gjenta repeter
gjerne con placer
gjerrig avar
gjetning conjectura
gjette divinar
gjøre facer
glad allegre
glass vitro
glatt lisie
glede (en) gaudio; (å) placer
glemme oblidar
gli glissar
gni fricar
god bon
god dag bon die
godkjenne approbar
godt ben; godt! bon!
grad grado
gradvis gradual
gram gramma
grammofonplate disco
gratis gratis, gratuite
gren branca
grense frontiera, limite
gress herba
grov grossier
grunn causa; på ~ av a causa de
grunn­ basic
grunnlag base
grunnlegge basar
grunnleggende basic
gruppe equipa, gruppo
grusom cruel
gruve fossa
gryte marmita
grønn verde
grønnsak verdura, vegetal; (belgfrukt) legumine
grå gris
gråte plorar
gud deo
guide guida
gul jalne
gull auro
gulv solo
gummi gumma
gunst favor
gunstig favorabile
gutt puero
gyldig valide
gå vader, ir; ~ forbi passar; ~ fram avantiar; ~ inn entrar; ~ ned descender; ~ ut sortir
går; i ~ heri
gård corte


 •  H

ha haber
hale (en) cauda
hall sala
hallo! hallo!
hals collo
halskjede collar
halv medie
halvdel medietate
ham le, (etter prep) ille
hammer martello
han ille
handel commercio
handle commerciar, negotiar; (virke) ager
handling action
hane gallo
hank ansa
hans su; le sue
har ha
hard dur
hast haste
hatt cappello
hate odiar
haug cumulo
hav mar
havn porto
heder honor, gloria
hederlig honeste
hei salute
hele adj tote; adv toto; det ~ le toto
hell successo
Hellas Grecia
heller plus tosto
helling inclination
helse sanitate
helt adv toto; sb heroe
hemmelig secrete
hemmelighet secreto
henimot verso
henge pender; ~ opp appender
henne la, (etter prep) illa
hennes su; le sue
hensikt intention
hensyn reguardo, respecto; uten ~ til sin reguardo a
hente apportar
her hic, ci
herberge albergo
herr, herre senior (sr.)
hete nominar se, appellar se
hevde affirmar
hilse salutar
hilsen salute; med vennlig/kjærlig ~ con salutes amical /cordial
himmel celo
hindre impedir
historie historia
historisk historic
hittil usque ora, usque ci
hjelp adjuta, assistentia; ved ~ av per medio de
hjelpe adjutar, auxiliar, assister
hjelpsomhet adjuvantia
hjem focar, domo, casa
hjemme in casa
hjerne cerebro
hjerte corde
hjul rota
hjørne angulo
hode capite
holde tener; ~ opp med cessar
holdning attitude
holdt halto
Holland se Nederland
hop cumulo
hopp salto
hoppe saltar
hos apud, a presso de
hoste (å) tussir
hotell hotel
hoved­ principal
hovedsakelig principalmente
hovedstad capital
hud cute, pelle
hukommelse memoria
hull (et) foramine, lacuna
human human
humor humor
humoristisk humorose
humør humor
hun illa
hundre cento
hurtig rapide
hus casa
hus­ domestic
huske memorar, recordar se
huslig domestic
hva que; ~ enn quecunque
hvem qui
hver(t) cata; (enhver) tote
hverken ... eller ni ... ni
hvete frumento, tritico
hvile (en) reposo; (å) reposar
hvilken que, qual; ~ som helst qualcunque
hvis (gen av hvem) de qui, cuje; (dersom) si; ~ ikke si non, a minus que
hvit blanc
hvor ubi; ~ mange quante; ~ meget quanto; ~ som helst ubicunque
hvordan como; ~ har du det? como sta (tu)?
hvorfor proque
hvorfra de ubi
hvorhen a ubi
hylle planca
hæl talon
hær armea
høflig cortese
høne gallina
høre audir
høst autumno
høy adj alte
høyde altitude; (en) collina
høyest supreme
høyre dextere, dextre, derecte; ~ hånd dextera, dextra
høytidelig solemne
hånd mano
håndkle toalia
håndtak manico
håndtere manear
håndverk mestiero
håp spero
håpe sperar
hår capillo


 •  I

i in, (retning) a in
iallfall in omne caso
iblant inter; a vices
idag hodie
ide idea
ideal ideal
ideell ideal
idet quando
idrettskonkurranse match [matsj]
ifølge secundo
igjen de nove, de novo
ignorere ignorar
ikke non; ~ sant? nonne?
ild foco
ildsted focar
imidlertid totevia, nonobstante, tamen
imot contra, verso
importere importar
indre adj, sb interior
industri industria
industriell industrial
informasjon information
ingen adj nulle; sb nemo
inkludere includer
inn in
innbilning imagination
innbinde ligar
innbygger habitante
innebære implicar
inne, ~ i intro
inneholde continer
innen konj ante que, prep ante; ~ 3 dager intra tres dies
innenfor intra
innflytelse influentia
innfødt adj native; (en) nativo
innføre introducer
innføring introduction
inngang entrata
innhold contento
innlede introducer
innledning introduction
innrømme confessar, admitter
innsats effortio
innsjø laco
innstilling adjustamento; disposition, proposition
inntil usque
inntrykk impression
innvende objectar
innvendig intro
innvilge consentir
insekt insecto
insistere insister
installere installar
instruksjon instruction
instrument instrumento
intelligent intelligente
interessant interessante
interesse interesse
interessere interessar
internasjonal international
intet nihil
invitasjon invitation
invitere invitar
irritere enoiar
is glacie; (spise­) gelato
is­ glacial
Italia Italia
italiener italiano
italiensk italian; spr italiano
iver ardor, zelo
ivrig alacre, anxie


 •  J

ja si
ja visst certo
jage chassar [sjasar]
jakke jachetta [dzjaketa]
januar januario
Japan Japon
japaner japonese
japansk adj, spr japonese
jeg io
jern ferro
jernbane ferrovia
jevn platte
jevnbyrdig equal
jevne planar
jo si; ~ visst certo
jord terra
jordbunn solo
jul Natal; gledelig ~ felice Natal
juli julio
juni junio
just justo


 •  K

kafeteria cafeteria
kaffe caffe
kake torta
kald frigide
kalle nominar
kam pectine
kammerat companion
kamp battalia, lucta
kampanje campania
kanskje forsan
kant bordo
kapasitet capacitate
kapital capital
kappløp cursa
kaptein capitano
kar vaso
kartong carton
kasse cassa
kasserolle casserola
kaste (å) jectar
keiserrike imperio
kilde (en) fonte
kilometer kilometro
Kina China [sj­]
kineser chinese [sj­]
kinesisk chinese [sj­]
kirke ecclesia
kjede seg enoiar se
kjedelig enoiose
kjemi chimia [kimia]
kjemisk chimic [kimik]
kjempe (å) luctar
kjenne cognoscer
kjennsgjerning facto
kjennskap cognoscentia
kjerne nucleo
kjole roba
kjær car; ``Kjære ...!'' ``Car ...!''
kjæreste amor
kjærlighet amor
kjøkken cocina
kjønn sexo
kjøpe comprar
kjøre conducer, vehicular, ir, vader in
kjøretøy vehiculo
kjøtt carne
klar clar; (være) ~ over (esser) conscie de
klare (å) poter, esser capabile de
klasse classe
kle av disvestir se; ~ på vestir
klebrig collose
klimaks culmine
klippe (en) rocca; (å) taliar
klok sage [sadzje]
klokke horologio
klokkeslett hora; hvor mange er klokken? que hora es? klokken er ett il es un (hora), klokken tre a tres horas, kvart over ti dece (horas) e quarte, kvart på ti dece (horas) minus quarte, halv elleve dece (horas) e medie, ti minutter på ti dece (horas) minus dece (minutas), toget går (kommer) kl. 17.34 le traino parti (arriva) a dece­septe horas trenta­quatro
kloss bloco
klubb club
klut panno
kløve finder
knapp (en) button
knapt a pena
kne genu
kniv cultello
knokkel osso
knute nodo
kobber cupro
koffert coffro
koke bullir, cocer
kollapse collaber
kolleksjon collection
kollidere collider
kollisjon collision
kombinere combinar
komisk comic
komite committee, consilio
kommandere commandar
komme venir; ~ an på depender; ~ inn entrar; ~ til syne apparer; ~ ut sortir
kommune communa, municipio
kompakt dense
kompani compania
kompensasjon recompensa
konge rege
kongelig regal
konkurranse competition, concurrentia
konkurrere competer
konsentrere concentrar
konservere conservar
konstruere construer
kontakt contacto
konto conto
kontor officio
kontroll controlo
konvolutt inveloppe
kopi copia
kopiere copiar
korn grano
korpulent corpulente
korrekt correcte
korrigere rectificar
kors cruce
kort breve, curte; (et) carta
kostbar preciose
koste costar
kraft fortia, potentia
krage collo
krav exigentia
krem crema
kreve exiger
krig guerra
kriminell criminal
kritikk critica
krok croc
krone corona
kropp corpore
krumme curvar
krumning curva
krype reper
kryss cruce
krysse cruciar, transversar
krølle buclar
kulde frigido
kulepenn penna de bolla
kullkaste disconcertar
kulminasjon culmine
kunde cliente
kunne poter
kunnskap cognoscentia
kunst arte
kunstig artificial
kur cura
kurere curar
kurs curso, (valuta) cambio
kursus curso
kurve curva
kvadrat quadrato
kvadrat­ quadrate
kvalitet qualitate
kvantum quanto
kveld vespere; i ~ iste vespere
kvinne femina
kyss basio
kyst costa, litore


 •  L

la (tillate) lassar
ladning carga
lag strato
lage facer; ~ mat cocer
lampe lampa
land pais, (motsatt by) campania
landbruk agricultura
lande (å) atterrar
landsby village [viladzje]
landskap paisage [paizadzje]
lang longe
langs (med) preter
langsom lente, tardive
lass (et) carga
laste cargar; (klandre) reprochar
lastebil camion
latter riso
lav basse
lavt basso
le rider
ledd junctura; (i kjede) anello; (bestanddel) elemento
lede conducer, guidar
ledelse direction, conducta
leder guida
ledsage accompaniar
ledsager companion
lege medico
legekunst medicina
legeme corpore
legemiddel medicamento, medicina
legge poner, placiar
leie locar
leilighet (anledning) occasion, (bolig) appartamento
leire argilla
lek joco
leke jocar
leketøy joculo
lekker delicate
leksjon lection
lene appoiar
lenestol confortabile
lengde longitude
lenge longemente, durante longe tempore; for ~ siden multe tempore retro
leppe labio
lese leger
lete cercar
lett facile; (ubetydelig) legier [ledzjer]; (ikke tung) leve
leve viver
levere livrar
liberal liberal
lide suffrer
ligge jacer
lignende simile, similar
lik adj equal, par; stille på ~ fot equalar
like amar; jeg kan ~ ham ille me place
likeledes equalmente, etiam
lim colla
lime collar
linje linea
liste lista
liten parve
litt pauco, pauc, poco, poc
liv vita
livlig vive, alacre
livsviktig vital
loddrett vertical
loft mansarda
lokale local
lokk coperculo
lomme tasca
lommekalkulator calculator de tasca
lov lege
love promitter
lovlig legitime
luft aere
lukke clauder
lukt odor
lukte (sende ut lukt) odorar, (oppfatte lukt) olfacer
lunge pulmon
lyd sono
lyde sonar
lykke felicitate
lykkelig felice
lykkes succeder
lyn fulmine
lyne fulgurar; ~ og tordne fulminar
lynglimt fulgure
lys sb lumine; adj clar
lysglimt fulgure
lyst desiro; ha ~ til desirar
lytte ascoltar
lyve mentir
lær corio
lære (seg) apprender; ~ (bort) inseniar
lærer instructor, maestro de schola, professor
løfte (å) levar; (et) promissa
lønn paga, salario
løp (et) curso; i ~et av durante
løpe currer
løpende adj currente
lørdag sabbato
løs laxe
løsning solution
lån presto
låne (ut) prestar; (fra noen) facer se prestar
lås serratura
låse serrar


 

Send e-post med spørsmål om interlingua til info@interlingua.no

Pagina principal