Benvenite! Ecce le sito del Union Norvegian pro Interlingua.

Int - No (M - Å)

Opp


Novanor
Interlinguakurs
Mortens blog
Åsmunds blog
Trolls
Osir e Vanir
Juvenia
Ordbok
Mail Login
Dansk Union
Svensk
Internasjonal
St. Matheo
St. Marco
DeclarationM, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z


  •  M

ma men
machina [makina] maskin; ~ a scriber skrivemaskin
macula flekk
maestro (de schola) lærer
magazin tidsskrift
magnetophono båndopptaker
magre mager
maio mai
major større
mal dårlig
malade syk
maladia sykdom
malgrado trass i
mancar mangle, savne
manco mangel
mandar beordre; sende
manear håndtere
mangiar [mandzjar] (å) spise; mat
manico håndtak
maniera måte
mano hånd
mantello frakk
mantener vedlikeholde
mar hav
marca (et) merke
marcar (å) merke
marcer visne
marina flåte
maritage [maritadzje] ekteskap
maritar (se) gifte (seg)
marmita gryte
martedi tirsdag
martello hammer
martio mars
mascule maskulin, mannlig
massa masse
match [matsj] kamp, match
materia materie, stoff
material materiell; materiale
matino morgen; bon ~ god morgen
matre mor
matta (en) matte
matur moden
maxime største
me meg
mechanic mekanisk
media middeltall, gjennomsnitt
medicamento legemiddel, medisin
medicina medisin, legekunst
medico lege
medie halv
medietate halvdel
medio midte; (hjelpe)middel; per ~ de ved hjelp av
melio adv bedre
melior adj bedre
meliorar forbedre
melodia melodi
membro medlem
memorar huske
memoria hukommelse
menacia trussel
menaciar true
mense måned
mente sinn
mention (en) omtale
mentionar nevne, omtale
mentir lyve
meravilia vidunder, (et) under
meraviliose vidunderlig, storslått
mercato marked; a bon ~ billig
merce vare, produkt
mercuridi onsdag
meridie middag
meritar fortjene
mesme adj samme; selv
mesmo adv på samme måte; til og med
message [mesadzje] budskap, melding
mestiero håndverk, yrke
mesura mål; forholdsregel
mesurar måle
metallo metall
methodo metode
metro meter
mi min, mitt, mine
micre liten, lille
mie; le ~ (brukt som sb) min, mitt
militar militær
mille tusen
mineral mineral; mineralsk
minime minst
minimo minimum
ministro minister; prime ~ statsminister; ~ del affaires extere utenriksminister
minor adj mindre; le ~ minst
minus adv mindre; minus; a ~ que hvis ikke
minuta minutt
minutiose nøye
mirar sikte, betrakte (nøye)
miscer blande
mitter sette
mixtura blanding
mobiles møbler
moda mote
modello modell
moderne moderne
modeste beskjeden
modo måte
molestia plage, besvær
molino mølle
molle bløt, myk
molliate våt
momento øyeblikk, tidspunkt
moneta penger
monstrar (å) vise
montania berg
montar stige opp
moral moral; moralsk
morder bite
morir dø
morte adj død; le ~ døden
morto (en) død (person)
motor motor
mover bevege
movimento bevegelse
multe adj mye, mange
multiplicar (å) gange
multitude mengde
multo adv meget, svært
munde adj ren
mundo verden
municipio kommune
muro mur, vegg
musca flue
musculo muskel
musica musikk


  •  N

nam konj for, fordi
narrar fortelle
nascentia fødsel
nascer bli født
nascite født
naso nese
natal fødsels­
Natal jul; felice ~! gledelig jul!
natar svømme
native innfødt, medfødt
nativo (en) innfødt
natura natur
natural naturlig
naturalmente selvfølgelig, naturligvis, selvsagt
nave skip
navigar seile
nebula tåke
necesse nødvendig
necessitate behov; haber ~ de trenge, behøve
Nederland Nederland
nederlandese adj, spr nederlandsk; nederlender
negliger forsømme
negotiar handle; forhandle
negotio forretning; forhandling
nemo ingen
nervo nerve
nervose nervøs; nerve­
ni ... ni verken ... eller
nigre adj sort
nihil intet
nive snø
nivello nivå
no nei
nocer skade
nocte natt; bon ~ god natt
nodo knute
nominar kalle; ~ se hete
nomine navn
non ikke
nonne? ikke sant?
nonobstante imidlertid
nord nord
nordic nordisk
normal normal
Norvegia Norge
norvegian norsk
norvegiano nordmann, spr norsk
nos vi; oss
nostre vår, vårt, våre
nota opptegnelse, regning
notar notere; bemerke
nova nyhet
nove ny; de ~ på nytt
novem ni
novembre november
nube sky
nuce nøtt (f.eks. hassel­)
nucleo kjerne
nude naken
nulle adj ingen
numerar telle; nummerere
numero nummer; antall; tall
numerose tallrik
nunc adv nå
nunquam aldri
nutrimento føde, mat, næringsmidler
nutrir ernære, fø


  •  O

o eller; o ... o enten ... eller
objectar innvende
objecto gjenstand
oblidar glemme
obra verk, arbeide, opus
obrero arbeider
obscur mørk
obscuritate mørke
obtener oppnå
obvie selvsagt, selvfølgelig
occasion tilfelle, anledning
occider drepe
occupar besette; beskjeftige, oppta
occupate beskjeftiget, opptatt
occupation hærtaking; beskjeftigelse, sysselsetting
octobre oktober
oculo øye
odiar hate
odor lukt
odorar lukte, dufte
offender fornærme
offensive angreps­; fornærmende
offerer tilby
offerta tilbud
official offentlig, offisiell; embeds­
officiero offiser
officio embete; kontor
olear smøre
oleo olje
olfacer lukte, snuse
omne pron all, alt, alle
on man, en
oncle onkel
opinar mene
opinion mening, oppfatning, syn
opponer motsette seg
opposite motsatt; like overfor
optime best
ora adv nå
orange [årandzje] appelsin, oransje
orchestra orkester
ordinar ordne; bestille, foreskrive
ordinari ordinær, vanlig
ordine orden; ordre; in ~ i orden, OK
organisar organisere
organo organ; orgel
orgolio stolthet
orgoliose stolt
original opprinnelig, original
origine opprinnelse
osar våge
oscillar svinge, oscillere
osso knokkel
ovo egg
oxygeno oksigen


  •  P

pacco pakke
pace fred
paga betaling; lønn
pagar betale
pagina side (i bok)
pais land
paisage [paisadzje] landskap
pala spade
pallide blek
palo påle, stolpe
palpar føle på, merke
pan brød
panno (et) klede, klut; bleie
pantalones bukser
papiro papir
par adj like; (et) par
parallel adj parallell
parcar<+> parkere
parco park; parkeringsplass
pardonar tilgi
pardono tilgivelse; ~! unnskyld!
parente slektning; ~s foreldre
parlamento parlament, riksdag, storting
parlar tale
parola ord
parte del; rolle
partial delvis
participar (å) delta
particular særegen, spesiell
partir dele; reise bort
partita avdeling; avgang (om tog o.l.); selskap, lag
partito parti
parve liten, små
pascha [paska] påske
passagero [pasadzjerå] passasjer
passaporto pass
passar gå forbi; rekke; vedta
passate forløpne, tidligere, forrige
passato fortid
passo (et) trinn
patata potet
patiente tålmodig; (en) pasient
patientia tålmodighet
patre far
pauc litt, få
pauco litt
pausa pause
pausar holde pause
pecia stykke
pectine kam
pectore bryst
PED, processamento electronic de datos EDB
pede fot
pejo adv dårligere, verre
pejor adj dårligere, verre
pelle skinn; hud
pena; a ~ neppe
pender henge
penna de bolla kulepenn
pensar tenke, mene
pensata tanke
pentecoste pinse
per gjennom, ved hjelp av
percurso rute (reiserute)
perder tape, miste
perdita tap
perfecte perfekt
periculo (en) fare
periodo periode
permission tillatelse
permitter tillate
persona person
personal personlig, egen; personale
persuader overtale
pertiner tilhøre
pesante tung
pesar veie, være tung
peso vekt
pessime verst, dårligst
peter forlange; be om
petra stein
phantasia fantasi
photographia fotografi
piccar stikke; støte
pictura bilde
pigre doven, lat
pilar (å) stable; (en) søyle
pinger male
pipa (en) fløyte; rør; (en) (tobakks)pipe
piscar fiske
pisce fisk
pista sti, spor (dyre­, hjul­, o.l.)
placer behag; behage; con ~ gjerne; illo me place jeg synes om den, jeg liker den
placia plass
placiar legge, plassere
plan flat, plan
planar jevne; planlegge
planca planke; hylle
planta (en) plante
plantar (å) plante
plastico plast
platta plate
platte jevn, flat
platto tallerken; matrett
plen full, oppfylt
plenar fylle
plica fold, legg
plicar folde, brette
plorar gråte
pluma fjær (på fugl)
plumbo bly
plural flertall
plure flere, atskillige
plus mer, flere; plus; le ~ mest; de ~ dessuten; de ~ in ~ mer og mer
pluver regne
pluvia regn
pneu (bil­, sykkel­)dekk
poc litt, få
poco litt
poema dikt
policia politi
polir polere, pusse
politic politisk
politica politikk
polo pol; polo
poner legge, sette
ponte bro
popular populær; folke­
population befolkning
populo folk
porta dør, port
portar bære
portion porsjon
porto havn; porto
position posisjon
posseder eie
possession eiendom, besittelse
possibile mulig
post etter, bak(om)
posta postvesen
postea senere, etterpå
posterior bak­; bakdel
postmeridie ettermiddag
posto post; stilling
postponer utsette
potentia makt, kraft
poter kunne
povre fattig; uheldig, (~ orator = dårlig taler)
practic praktisk
practica praksis
practicar praktisere
preca! ingen årsak!
precar be
prece bønn; anmodning
precio pris
preciose kostbar
precipitose bratt, steil
predominantemente adv overveiende, framherskende
preferer foretrekke
premer trykke, presse
premio premie
prender ta
preparar forberede
preparation forberedelse
presentar forelegge
presente til stede, nærværende, nåværende; nåtid
presentia nærvær
preservar bevare, beskytte
presidente formann, president
pressa presse (aviser osv.); press
presso nær; a ~ de (hjemme) hos
prestar låne (ut); facer se ~ låne (av noen)
preste ferdig, rede, villig
presto adj fort; sb lån
preter forbi, langs
prevenir forebygge, hindre
previe foregående, tidligere
primavera vår (årstid)
prime første
principal hoved­
prision fengsel
private privat
pro for; for å; ~ cento prosent
probabile trolig, sannsynlig
probabilemente sannsynligvis, rimeligvis
probar (å) prøve
problema problem
producer produsere
producto produkt
profession fag, næring, erverv
professor lærer, professor
profito vinning
profunde dyp
programma program
progresso framskritt
prohibir forby
promissa (et) løfte
promitter (å) love
promover (å) fremme, forfremme
pronunciar (å) uttale
proponer foreslå
proposition innstilling
proprie egen, egentlig
proprietate eiendomsrett; eiendom; egenskap
proque hvorfor; fordi
protection beskyttelse; støtte
protective beskyttende
proteger beskytte, verne
protestar protestere
protesto protest
prova bevis; test, prøve
provar bevise
provider skaffe
provision forsyning
proxime nær, neste
prudente fornuftig, klok
public offentlig
puera pike
puero gutt
pulmon lunge
pulsar slå, støte
pulsata støt, puff
pulvere støv, pulver, pudder
pumpa (en) pumpe
pumpar (å) pumpe
puncta spiss, odde
puncto punkt, prikk; poeng
punir straffe
pur ren


  •  Q

quadrate kvadrat­
quadrato kvadrat
qual, le qual hvilken
qualcosa noe
qualcunque hvilken som helst
qualitate kvalitet
quando når, da
quandocunque når som helst
quante hvor mye, hvor mange
quantitate mengde
quanto så meget som; kvantum, mengde; hvor mye, hvor mange
quasi nesten, omtrent
quatro fire (tallord)
que konj at, enn; pron som, hva; hvilken
question spørsmål; le persona in ~ vedkommende
qui som; hvem
quiete rolig
quitar forlate


  •  R

racia (en) rase
radice (en) rot
radio stråle, radius; radio
rango (en) rekke, rang
rapide hurtig
rar sjelden
rasar se barbere seg
rata sats, takst; hastighet
rationabile rimelig
ration; haber ~ ha rett
rationar resonnere
real egentlig, virkelig
recente nylig
receptaculo (en) beholder
reciper motta, få
recognition gjenkjennelse
recognoscer gjenkjenne
recompensa belønning, kompensasjon
recompensar belønne, gjengjelde, erstatte
record rekord
recte rett (ikke bøyd); ærlig
rector rektor
rectificar rette, korrigere
redactor redaktør
refusa avslag
refusar avslå, nekte, vegre seg
regal kongelig
rege konge
reger styre
regina dronning
regno rike
regratiar takke
regrettabilemente dessverre
regrettar beklage
reguardar betrakte, se på
reguardo blikk; hensyn; sin ~ a uten hensyn til
regula regel
regular regulere
relation forhold, forbindelse
relative relativ
religiose religiøs
remar (å) ro
remarca bemerkning
remarcabile bemerkelsesverdig
remarcar bemerke
remediar avhjelpe, rette på
remedio middel
rememorar minne om; ~ se huske (på), erindre
remover fjerne, ta bort
render yte
renta rente(inntekt)
reparar reparere
repasto måltid
reper krype
repeter gjenta
reporto redegjørelse, rapport
reposar (å) hvile
reposo (en) hvil
representar representere
reprochar [repråsjar] bebreide
republica republikk
reservar reservere
resorto drivfjær
respectabile aktverdig
respective respektive, henholdsvis
respectar respektere, akte
respecto aktelse, henseende
responder svare
responsa svar
responsabile ansvarlig
responsabilitate ansvar
restar (for)bli
restaurante restaurant
resto rest
resultar resultere; ~ de skyldes
resultato resultat
retardo forsinkelse
rete (et) nett
retener beholde
retorno retur, tilbakekomst
retro tilbake; for ... siden
revider; a ~ på gjensyn, farvel
ric rik
ricchessa [rikesa] rikdom
rider (å) le
rigide stiv
risco risiko
riso latter
roba kjole
rocca (en) klippe
rolar trille, rulle
ronda omgang (sport)
ronde rund
rosa rose; rosafarget
rota hjul, ratt
rubie rød
ruina ruin, forfall
ruinar ruinere
ruito bråk, støy
rumper bryte, brekke
ruptura (et) brudd, (en) sprengning


  •  S

sabbato lørdag
sacco sekk, pose
sage [sadzje] klok, vis
saison [sesång] sesong, årstid
sal salt
sala sal, hall
salon (daglig)stue
salsicia pølse
saltar hoppe
salto sprang, hopp
salutar hilse
salute hilsen; hei; con ~s cordial med vennlig hilsen
salvage [salvadzje] vill
salvar redde
san sunn, frisk
sanguinar blø
sanguine blod
sanitate sunnhet, helse
saper vite; a ~ nemlig
sapon såpe
sasir gripe
satellite satellitt
satisfacer tilfredsstille
satisfaction tilfredsstillelse
satisfactori tilfredsstillende
scala trapp; skala
scalia skall, skjell
scarpa sko
scena scene, skueplass
schola skole
scientia vitenskap
scientific vitenskapelig
scientista vitenskapsmann /kvinne
scopo mål
scriber skrive
scriptura skrift
se seg
secar skjære
secrete hemmelig
secreto hemmelighet
section avdeling; snitt
sectura snitt
seculo århundrede
secunda sekund
secunde adj 2.; (den) annen
secundo ifølge; langs (med)
secur sikker, trygg
sede sitteplass, sete
seder sitte; ~ se sette seg
sedia stol
selection utvalg
seliger velge
semblar synes
semi­ halv­
semine frø
semper (sempre) alltid; pro ~ for alltid
senior, sr. herre; eldre; herr
seniora, sra. frue; fru
senioretta, srta. frøken
sensation følelse; sensasjon
senso sans; mening, betydning
sentiero sti
sentimento følelse
sentir føle
separar atskille
separate atskilt, særskilt
septembre september
septimana uke
sequente følgende, neste
sequer (å) følge
serie serie, rekke
seriose alvorlig
serrar låse, lukke; sage
serratura lås
servicio tjeneste
servietta serviett
servir tjene; servere
sete tørst
sever streng
sex seks
sexo kjønn
sexual seksuell
si ja; slik, så; om, hvis
si­nominate såkalt
sibilo (et) fløyt; (en) fløyte
sic tørr
siccar tørke
signal signal
signalar signalisere
signar skrive under, signere
signatura underskrift
significantia viktighet, betydning
significar bety
signo tegn
silentio stillhet, taushet
simile lignende
simple enkel
simular foregi, simulere
simultanee samtidig
sin uten
sincer oppriktig, ærlig
singular enestående
sinistre venstre; ond, truende
situation situasjon; beliggenhet
skeleto skjelett ski ski
social sosial; selskaps­
societate samfunn; selskap (= forening)
socio partner
sojorno opphold
sol sol; alene
soldato soldat
solemne høytidelig
soler pleie, ha for vane
solide solid
solite vanlig
solmente bare, ikke mer enn
solo jordbunn; gulv; solo
solution løsning; oppløsning
somno søvn
sonar lyde; ringe; spille (instrument)
sonator de bandas båndspiller
soniar drømme
sonio drøm
sono lyd, klang
soror søster
sorta slags
sortir gå/komme ut
sovente ofte
sparniar skåne; spare (opp)
spatio rom; verdensrommet; plass
special særlig, spesial­
spectaculo skuespill
sperar håpe
spero håp
spinula nål (til å feste med)
spirar ånde, puste, være i live
spirito ånd; spiritus
spisse tykk
sport sport
sportive sportslig, sports­
stampar stemple
standard standard
stanno tinn
star stå
station stasjon
stato stat; stilling, tilstand
Statos Unite (le ~ de America) USA
statura kroppsbygning
stella stjerne
stilo (de graphite) blyant
stomacho mage
strato lag (geol)
stricte snever; streng
studente student
studer studere
studio studium; studie
stupide dum
su hans, hennes, dens, dets, sin, sitt, sine
SUA USA
sub under
subito adv plutselig
subjecto gjenstand
sublinear understreke
substantia substans
subvestimentos undertøy
succeder følge etter; lykkes
successo hell
succo saft
succussa rystelse, skjelv
succuter riste
sucro sukker
sud syd
sue; le ~ (brukt som sb) hans, hennes, dens, dets, sin, sitt
suer sy
sufficer være nok, strekke til
sufficiente tiltrekkelig
suffrer lide
suger suge
suggestion forslag
summa sum, beløp
super over, oppå
superar overvinne
superficie overflate
superior øvre
supplemento tillegg
supponer anta, gå ut fra
supra oppå, over
supreme høyest; ytterst; størst
sur oppå
surger stige, heve seg
surprender overraske
surprisa overraskelse
surrider smile
surriso smil
suspirar sukke
susurrar mumle, surre, hviske
svedese adj, spr svensk; svenske
Svedia Sverige
sweater [sueter] genser
sympathia sympati
sympathic sympatisk
systema system


  •  T

tabletta tablett
tabula bord
tacer tie
tal sånn, slik
taliar skjære, klippe (til)
talon hæl
tamen imidlertid
tante så meget, så mange
tardar nøle, somle
tarde langsom, sen; sent; plus ~ senere
tardive sen, forsinket
tasca veske; lomme
taxa skatt
taxar taksere
taxi taxi, drosje
te deg
technic teknisk
tecto tak
tela (vevet) stoff
telephono telefon
television fjernsyn
temperatura temperatur
tempore tid; vær
tener holde
tenere øm, blid, sart, sped
tentar prøve
tentativa forsøk
tenue tynn, spinkel, fin
terra jord, land
terrer forskrekke, skremme
test (en) prøve, undersøkelse
teste (et) vitne
testimoniar (å) vitne
texer veve
texito vevet stoff
texto tekst
the te
theatro teater
thema emne, tema
timbro frimerke
timer frykte
timide redd
timor frykt; haber ~ være redd
tirar trekke, dra; skyte
titulo tittel
toalia håndklæ
toccar berøre
tocco berøring
tolerar tåle
tonar tordne
tonitro torden, tordenvær
tonna tonn
tono tone
tornar dreie, snu
torno omdreining, omgang
torquer vri, tvinne
torta kake
tosto snart; plus ~ snarere, heller
total total; samlet sum
tote adj all, hel, samtlige
totevia allikevel, imidlertid
toto helt, alt; le ~ det hele
tour [tu:r] tur, utflukt
toxico gift
trabe bjelke
tracia spor
tractar behandle
traducer oversette
traffico trafikk
trainar trene, slite
traino tog; vader per ~ reise med tog
trans over; på den andre siden av
transparente gjennomsiktig
transversar reise gjennom, krysse
transverso; a ~ de gjennom
travaliar (å) arbeide
travalio (et) arbeid
tremer skjelve
tres tre
triste bedrøvet, sørgmodig
tritico hvete
troppe adj (alt)for mange/mye
troppo adv for mye; ~ de aqua for mye vann
trottoir [tråtåar] fortau
trovar finne
tu du; din, ditt, dine
tubo rør
tue; le ~ (brukt som sb) din, ditt
tunc da, så, derpå
turre tårn
tussir (å) hoste
typic typisk
typo type


  •  U

ubi hvor; a ~ hvorhen
ubicunque hvor som helst
ubique overalt, alle steder
ulterior ytterligere
ultime siste
ultra foruten
umbra (en) skygge
umbrar (å) skygge, kaste skygge
un en, et
unda bølge
unic eneste
union forening
unir forene
unitate enhet
universitate universitet
uno en, man
unquam noensinne
urgente presserende
usar bruke
uso bruk
usque inntil, ~ ora hittil; ~ ci hittil
usual sedvanlig
utensile redskap, verktøy
utile nyttig, brukbar
utilisar benytte


  •  V

va går
vacantias ferie
vacuar tømme
vacue tom
vader gå
valer gjelde, være verdt
valide gyldig
valle dal
valor verdi
valvula ventil
van forgjeves
vapor damp
variar avvike; endre
varie forskjellig, varierende
varietate forskjell
vaso kar; vase
vehicular kjøre
vehiculo kjøretøy
vela seil
velocitate fart, hastighet
vena blodåre
vender selge
vendita salg
venerdi fredag
venir komme
ventar blåse
vento vind
ventre mage, underliv
ver sann; virkelig; ekte; vår (årstid); es ~ que riktignok
verde grønn
verdura(s) grønnsaker
vergonia skam
verificar sjekke
verisimile sannsynlig
veritate sannhet
verso henimot; vers
verter vende
vertical loddrett
vespere aften; bon ~ god aften; iste ~ i kveld
vestimentos tøy
vestir (se) kle på (seg)
vetule gammel
vexar ergre
via vei; bort; via
viage [viadzje] (en) reise
viagiar [viadzjar] (å) reise
vice gang, omgang
vicin nærliggende, nabo­
victima offer
victoria seier
video video
vider se
village [viladzje] landsby
vino vin
violente voldsom
violentia voldsomhet; vold


 

Send e-post med spørsmål om interlingua til info@interlingua.no

Pagina principal