Benvenite! Ecce le sito del Union Norvegian pro Interlingua.

Int - No (A - L)

Opp


Novanor
Interlinguakurs
Mortens blog
Åsmunds blog
Trolls
Osir e Vanir
Juvenia
Ordbok
Mail Login
Dansk Union
Svensk
Internasjonal
St. Matheo
St. Marco
DeclarationA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L


  •  A

a til, på, ved
ab fra, siden
abandonar forlate, oppgi
abassar senke; nedverdige
abbreviar forkorte
abonar se a abonnere på
absente fraværende
absolute absolutt
absurde absurd, meningsløs
abundante rikelig
accelerar aksellerere, framskynde
accender (an)tenne
accenditor fyrtøy, lighter
accento betoning, aksent(tegn)
acceptar akseptere
accesso adgang
accidente ulykkestilfelle
accompaniar ledsage, følge
accordo enighet, avtale; de ~ enig
accostumar venne til
accrescer forøke; tilta
accrescimento vekst
accusar (å) anklage
acido syre
aciero stål
action handling
active virksom
acto akt, handling
actual nåværende, aktuell
acute skarp, spiss
adaptar avpasse, tilpasse
adder tilføye
addormir se falle i søvn
adeo farvel
adjunger binde sammen; vedlegge
adjuta hjelp
adjutar hjelpe
adjuvantia hjelpsomhet
admirar beundre
admission adgang
admitter innrømme, gi adgang
adorar tilbe
adresse adresse
adulto sb voksen
advocar tilkalle
aere luft
affaire [afæ:r] sak
affin sviger­
affirmar styrke; bekrefte, hevde
ager handle, virke
agitar agitere, røre rundt i
agradabile behagelig
agricultura jordbruk
agulia nål
al = a + le (til + best. artikkel)
ala vinge
albergo herberge
alcun, alicun noe, noen (få)
alimento føde, mat
alique, alque noe, noen ting
allegre glad, munter
alora (derpå) så
alte adj høy
altere annen, annet, andre; le un le ~ hverandre
altitude høyde
alto topp; in ~ opp, oppover, oppe
alumno elev
amabile elskverdig
amar elske
ambe begge
ambiente omgivelser; miljø
America Amerika
american amerikansk
americano amerikaner
amica venninne
amical vennlig
amico venn
amonta beløp
amontar (a) beløpe sig (til)
amor kjærlighet
amusante morsom
amusar more
ancian gammel, fra gammel tid
ancora ennå, fremdeles
anello ring
Anglaterra England
anglese adj, spr engelsk; engelskmann
angulo hjørne, vinkel
anima sjel
animal (et) dyr; dyrisk
anno år; bon ~ nove! godt nyttår!
annual årlig
annuncio meddelelse; annonse
anque [anke] også
ante foran, før, innen; ~ que konj innen
antea tidligere
antemeridie formiddag
anterior tidligere; forrest
anxie engstelig
aperir åpne
aperte åpen
apparato apparat
apparente tilsynelatende
apparer komme til syne; utkomme
appellar se hete
appender henge (opp)
appertiner tilhøre
appetito appetitt
appoiar (å) støtte; lene
appoio (en) støtte
apportar hente, bringe
apprender lære (seg)
approbar godkjenne
approchar [apråsjar] nærme seg
april april
apte egnet
apud nær, hos, ved
aqua vann
aqua mineral mineralvann
arbore tre
arco bue
arder (å) brenne, gløde
area areal, område
argento sølv
argilla leire
arma våpen
armario skap
armea hær
arrangiamento [arandzjamentå] arrangement, ordning
arrangiar [arandzjar] arrangere
arrivar ankomme
arrivata ankomst
arte kunst
articulo artikkel
artificial kunstig
ascender stige opp
ascoltar lytte
assatis nok; temmelig
assecurar forsikre; sikre
assi således, slik
assistentia hjelp
assister hjelpe
association forening
assortimento utvalg
attaccar angripe
attacco angrep; anfall
attender legge merke til; vente
attention oppmerksomhet
attentive oppmerksom
atterrar (å) lande
attinger (å) nå
attitude holdning
attraction tiltrekning
attractive tiltrekkende
attraher tiltrekke
audir høre
augmentar øke
augusto august
aure øre
auro gull
auto, vader per ~ kjøre bil
automobile bil
autoritate autoritet, myndighet
autumno høst
auxiliar hjelpe­; (å) hjelpe
avantage [avantadzje] fordel
avante foran, i spissen; fram
avantia forhåndsbetaling; in ~ på forhånd
avantiar gå fram, avansere
avar gjerrig
ave fugl
aventura eventyr
avion (et) fly; per ~ med fly


  •  B

baca bær
bagage [bagadzje] bagasje
balancia vekt; balanse
balla ball, kule
banca bank
banco benk
banda bånd; flokk, bande
bandiera flagg
baniar bade; ~ se ta et bad
banio bad
barra stang
barrar sperre
barriera barriere
basar basere, grunnlegge
base basis, grunnlag; sokkel
basic grunn­, grunnleggende
basio kyss
bassar senke
basse lav; sakte
basso bunn; bass(stemme); lavt; sakte; a ~ ned, nedad; in ~ nede
bastante tilstrekkelig, nok
baston stav
battalia slag, kamp
batter slå
becco nebb
belle pen, vakker
bellette skjønn
beltate skjønnhet
ben godt; ~ que enda, selv om
beneficio fordel, nytte
benevole velvillig
berillos briller
besoniar trenge, behøve
besonio behov
biber drikke
biberage [biberadzje] (en) drikk
bicyclar sykle
bicyclo sykkel
billet billett
bira øl
blanc hvit; ubeskrevet
blasmar bebreide
blau blå
blocar sperre, blokere
bloco blokk, kloss
blonde blond
bobina (en) spole, rull
bobinar (å) spole, rulle
bomba (en) bombe
bombar (å) bombe, bombardere
bon god; bon ~ god dag
bon! godt!, fint!, OK!
bordo kant, grense; (sjøfart) bord; a ~ ombord
boteca butikk
botta støvel
bottilia flaske
bracio arm
branca gren
brave modig; storartet
breve adj kort
bricca mursten
brillar skinne
britannic britisk
brossa (en) børste
brossar (å) børste
brun brun
bucca munn
buclar krølle
bullir koke, syde
burla spøk
burlar spøke
button knapp
butyro smør


  •  C

cabinetto toalett
cader falle
cadita fall
cafeteria kafeteria
caffe kaffe
calcea strømpe
calceones underbukser
calcetta sokk
calcular (be)regne
calculator de tasca lommekalkulator
calefacer (opp)varme
calefaction oppvarming
calide varm
calma stillhet
calme rolig, stille
calor varme
cambiar endre (seg); skifte, bytte; veksle
cambio vekslepenger; kurs
camera værelse, rom; ~ (photographic) fotografiapparat
camion lastebil
camisa skjorte
campania land (motsatt by); kampanje
campar kampere
campo mark; område
cantar synge
canto sang
capabile, esser ~ de klare, orke
capacitate kapasitet; dyktighet
capillo hår
capital hovedstad; kapital; hoved­
capite hode; sjef
cappello hatt
capturar fange
car kjær; dyr (pris o.l.) ``Car ...!'' ``Kjære ...!''
carga lass; oppgave; byrde
cargar laste
carne kjøtt
carro vogn
carta (et) kort
carton kartong, papp
casa hus; a ~ hjem; in ~ hjemme
caso tilfelle; in omne ~ iallfall; in ~ que dersom
cassa kasse
casserola kasserolle
cata hver
cauda (en) hale
causa grunn, årsak; a ~ de på grunn av
causar føre til, forårsake
cave adj hul
cavilia ankel
cec blind
ceder avstå, overgi, gi etter, vike
celar skjule
celebrar feire
celebre berømt
celo himmel
cemento sement
cento hundre
centro sentrum
cercar søke, lete etter
cerebro hjerne
ceremonia seremoni
certe sikker, viss; bestemt
certitude visshet, sikkerhet
certo sikkert, jo visst
cessar opphøre; holde opp med
chance [sja:ngs] sjanse, mulighet
character karakter
characterisar prege
charme [sjarm] sjarm
chassar [sjasar] jage
chef sjef
chimia [kimia] kjemi
chimic [kimik] kjemisk
China [sjina] Kina
chinese [sjinese] adj, spr kinesisk; kineser
choc [sjåk] sjokk; støt
choccar [sjåkar] sjokkere; støte
ci her
cinctura belte
cinere aske
cinque fem
circa cirka, omtrent
circulation omløp; ferdsel
circulo sirkel
citate by
civilisar sivilisere
clar klar, lys; selvsagt, selvfølgelig
classe klasse
clauder lukke
clavar spikre
clave nøkkel
clavo spiker
cliente klient, kunde
club klubb
cocer lage mat
cocina kjøkken
coclear skje
coffro koffert
cognoscentia kjennskap; bekjentskap
cognoscer kjenne
colla lim
collaber kollapse
collaboration samarbeid
collapso sammenbrudd
collar snipp, krave, halsbånd; (å) lime
collection kolleksjon, samling
collider kollidere, støte sammen
colliger samle, plukke
collina (en) høyde (høydedrag)
collision sammenstøt, kollisjon
collo hals; krave
collose klebrig
color farge
colpar treffe; slå, banke
colpo slag
combinar kombinere
comenciamento begynnelse
comenciar begynne, starte
comic komisk
commandar kommandere; bestille
commerciar handle, gjøre forretninger
committee komité
communo kommune
commercio handel
commun felles
como som, hvordan; ~ sta (tu)? hvordan går det/har du det?
compania selskap; forsamling; kompani
companion ledsager, kamerat
comparar sammenlikne
competer konkurrere
competition konkurranse
complete fullstendig
comportar se oppføre seg
composite sammensatt
comprar kjøpe
comprender forstå
computator datamaskin
con med, sammen med
concentrar konsentrere
concernente angående
concerner vedkomme
concilio kirkeforsamling, råd
concurrentia konkurranse
condition betingelse; tilstand
conducer føre, lede; kjøre
conducta ledelse, styring; oppførsel
confessar innrømme
confider betro
confortabile behagelig; lenestol
conforto trøst; bekvemmelighet
confunder blande sammen
conjecturar gjette sig til
connecter forbinde
connexion sammenheng, forbindelse
conscie de (være) klar over
conscientia bevissthet; samvittighet
consentir samtykke, innvilge
conservar bevare, konservere
considerar overveie
consiliar gi råd
consilio råd, veiledning; bestyrelse
consister de bestå av
constante stadig
construer bygge, konstruere
contacto kontakt
contar telle; fortelle
contente tilfreds
contento innhold; tilfredshet
contemporanee samtidig
contexto sammenheng
continer inneholde, omfatte
continuar fortsette
continue fortsatt, vedvarende, stadig
conto regnskap; konto; fortelling
contra mot, imot; motsatt, i motsetning til
contrario motsetning, al ~ derimot
controlo kontroll
conveniente passende
convenir passe
conversation samtale
cooperation samarbeide
coperculo lokk
coperir dekke (til)
copertura teppe (ull­ o.l.); ~ de tabula duk
copia kopi
copiar kopiere
corage [kåradzje] (et) mot
coragiose [kåradzjåse] modig
corda snor
corde hjerte
corio lær
corona krone
corpore kropp, legeme
corpulente korpulent, tykk
correcte korrekt
correspondente tilsvarende
corriger rette
corte gård; domstol
cortese høflig
cosa ting
cosina kusine
cosino fetter
cossino pute
costa kyst
costar koste
costo omkostning, utgift
costume skikk; drakt; de ~ vanligvis
coton bomull
crac smell
cravata slips
crear skape
creatura skapning
creder (å) tro, mene
credibile trolig, troverdig
crema fløte, krem; det beste/fineste
crescer vokse
criminal straffbar; (en) kriminell
crimine forbrytelse
critica kritikk
critar skrike, rope
crito skrik, rop
croc krok
cruce kryss, kors
cruciar krysse
crude rå (ikke kokt); brutal
cruel grusom
cubito albue
cuje hvis, hvem sin
culmine klimaks, kulminasjon, toppunkt
culpa skyld
culpabile skyldig
culpar gi skylden
cultello kniv
cultivar dyrke, utvikle
cumular kumulere, hope opp
cupro kobber
cura kur, behandling
curar kurere, behandle
curiose nysgjerrig; merkelig
currente (en) strøm; adj løpende; vanlig; aktuell
currer løpe, flyte
cursa kappløp
curso løp; forløp, kurs; kursus
curte adj kort
curva krumning, kurve
curvar krumme, bøye
cute hud


  •  D

damno skade
danese adj, spr dansk; danske
dansa dans
dansar danse
dar gi
data dato
datos (flertall) data
de fra, siden, av; til (som tilhører)
debatto debatt
deber skulle, måtte, burde, skylde
debile svak, matt
debito debet, gjeld
dece ti
decembre desember
decider (se) beslutte (seg)
decimal desimal; desimal­
decision beslutning
declarar erklære
defender forsvare
defensa forsvar
del = de + le
delicate utsøkt, fin, lekker; sart
deman i morgen
demanda anmodning; etterspørsel; spørsmål
demandar spørre; forlange
dense tett, kompakt
dente tann
deo gud
departimento departement
dependente avhengig
depender de avhenge av, komme an på
depost que siden, etter at
derecte rett, riktig; høyre
derecto avgift, gebyr; jur rett, lovverk
descender gå ned, skråne
describer beskrive
description beskrivelse
desde siden, fra
deserto ørken
designar tegne; betegne
designo tegning; plan
desirar (å) ønske, ha lyst til
desiro (et) ønske
destino skjebne
destruer ødelegge
detalio detalj
determinar avgjøre
detra bak
developpar utvikle
devenir bli (til)
dextera, dextra høyre hånd
dextere, dextre høyre; behendig
dicer si
die dag; bon ~ goddag
differente forskjellig, annerledes
differentia forskjell
difficile vanskelig
difficultate vanskelighet
digito (de mano) finger; ~ de pede tå
dimension dimensjon
diminuer forminske
dimitter avskjedige, la gå
directe direkte
direction retning; ledelse
diriger dirigere, styre
disagradabile ubehagelig
disappunctar skuffe
discipulo elev
disco skive; grammofonplate
disconcertar velte; forvirre
discoperir avdekke; finne ut av, oppdage
discoragiar [diskåradzjar] ta motet fra, avskrekke
discurso (en) tale; foredrag, avhandling
discussion debatt
discuter diskutere
disordine; in ~ i uorden
disparer forsvinne
disperger spre
disposite villig
disposition anlegg (medfødt); innstilling
disputa strid, krangel
disputar diskutere, trette
distante fjern
distantia avstand
distincte tydelig; forskjellig
disvestir kle av
diverse forskjellig, uensartet
divertimento underholdning
divider dele; dividere
divinar gjette
division divisjon
doler gjøre vondt
dolor smerte
dolorose smertelig
domestic huslig
dominica søndag
dono gave; evne
dormir sove
dorso rygg
drappo klede, tøy
droga droge; rusgift
dubita tvil
dubitar tvile, være i tvil om
dulce søt; vennlig
dunque derfor, følgelig, altså
duo to
dupar narre
dur hard
durante i løpet av; ~ que mens
durar (å) vare


  •  E

e og, samt; e ... e både ... og
ebrie beruset
ecce her er
ecce! vær så god!, se her!
ecclesia kirke
economic økonomisk
edificio bygning
educar oppdra, utdanne
effective virksom, effektiv
effecto; in ~ faktisk, nemlig
effortiar se bestrebe seg
effortio anstrengelse; innsats
eiderdun dyne
elastic elastisk
election valg
electric elektrisk
electronic elektronisk
elegante elegant
elemento element
elevate hevet, høy, luftig
eliger velge
emplear bruke, anvende
empleo beskeftigelse; ansettelse; bruk
empleato ansatt
energia energi
enoiar ergre; kjede
enoio kjedsomhet
enoiose kjedelig
enorme enorm
entrar komme/gå inn
entrata inngang
equal lik, ensartet; jevnbyrdig
equalar stille på like fot, svare til
equalmente likeledes
eque rimelig, rettferdig
equipa team, lag
equipamento utstyr
errar ta feil
ergo dermed, altså
error feil
es er
escappar unnslippe
escappata flukt
Espania Spania
espaniol adj, spr spansk; spanier
espaventar skremme
esque (innleder spørsmål: mon); ~ ille ha le libro? har han boken?
essayar forsøke
essayo forsøk; essay
essential vesentlig
esser være; bli (ved passiv)
essugar tørke av
est øst
establir etablere, starte
estate sommer
estranie fremmed
estranier utenlandsk
etage [etadzje] etasje
etate alder
eterne evig
etiam også, likeledes
eveliar vekke
eveliar se våkne
evenir (å) skje, finne sted
evento begivenhet
eventualmente eventuelt
evidente selvsagt, selvfølgelig, tydelig
evitar unngå
ex ut av, fra
exacte nøyaktig
examinar undersøke
examine eksamen
excambiar utveksle
excambio utveksling, bytte
excavar uthule, grave ut
excellente utmerket
excepte unntatt
excitar opphisse
excusa unnskyldning
exemplo eksempel
exequer utføre
exercitar øve
exercitio øvelse
exhaurir utmatte, bruke opp
exhibition utstilling
exigentia krav
exiger kreve
exister eksistere
exito utgang, utvei
expandite utvidet
expectar forvente, regne med
expedir sende, ekspedere
expensa utgift
experientia opplevelse; erfaring
explicar forklare
explication forklaring
exploder eksplodere
explosion eksplosjon
exposition utstilling
expression uttrykk
exprimer klemme ut; uttrykke
extender strekke ut; utvide
extension utstrekning
extere fremmed
extero, al ~ utenlands
exterior ytre
extra utenfor; ekstra
extreme ytterst; sist


fabrica fabrikk
facer gjøre, lage
facie ansikt
facile lett
faller slå feil; gå fallitt
falta feil, mangel
fama ry, berømmelse
fame sult; haber ~ være sulten
familia familie
farina mel
fasce bunt, knippe
fatiga tretthet
fatigate trett
favor gunst, velvilje; per ~ vær så vennlig
favorabile gunstig, fordelaktig
favorir favorisere, hjelpe
febre feber
februario februar
fede stygg
felice lykkelig
felicitate lykke
femina kvinne
fenestra vindu
fer stolt
ferma bondegård
fermero bonde
ferro jern
ferrovia jernbane
ferry­boat [feribåut] ferge
fide tro (også religion), tillit, troskap
fidel trofast, pålitelig
fidelitate troskap
fider se a tro på, ha tillit til
figura figur
filia datter
filio sønn
film film
filo tråd; garn
fin (en) slutt; adj utsøkt, tynn; a ~ que/de for at; al ~ endelig
final avsluttende
finder spalte, kløve
finir (å) ende; gjøre ferdig, avslutte
Finlandia Finland
finnese adj, spr finsk
finno finlending
fiord fjord
firma firma
firme fast
fissura spalte, revne
fixar feste, bestemme
flamma flamme
flammar (å) flamme
flecter (se) bøye (seg)
flor blomst
flottar flyte, sveve (i vann/luft)
fluer flyte
fluvio elv
focar ildsted; hjem
foco ild
folio blad
folle tåpelig
fonte kilde
football [futbå:l] fotball
foramine hull, åpning
foras utenfor
foreste skog
forma form
formar forme, danne
fornir forsyne, skaffe
forsan kanskje
fortalessa festning
forte sterk
fortia styrke, kraft
fortiar tvinge
fossa gruve, grop
fractura brudd
francese adj, spr fransk; franskmann
Francia Frankrike
franger bryte
frappar slå
fratre bror
fraude bedrageri
fresc fersk, kjølig, ny
fricar gni
frigide kald
frigido kulde; haber ~ fryse; prender ~ bli forkjølet
frir steke
fronte forside; panne
frontiera grense
fructo frukt
fruer de nyte (godt av)
frumento hvete
fugir flykte
fulgurar lyne; blinke
fulgure lynglimt, lysglimt
fulminar lyne og tordne
fulmine lyn, tordenskrall
fumar røyke
fumo røyk
functionar fungere, virke
fundamental vesentlig
funder smelte; støpe
fundo bunn; bakgrunn
furar stjele
furchetta [furketa] gaffel
futur framtidig
futuro framtid


  •  G

gallina høne
gallo hane
gamba (et) ben
ganiar vinne
ganio vinning
gas gass
gasolina bensin
gauder de nyte
gaudio (en) glede
gelar fryse (til is)
gelato is(krem)
gelo frost
general alminnelig; general
gente folk
genu kne
genuin ekte
german adj tysk
Germania Tyskland
germano spr tysk; tysker
gesta bedrift (dåd)
girar rotere
glacial is­
glacie is
glissar gli
gloria heder
gloriose storartet; ærefuld
glutir svelge
governamento regjering
governar regjere
grado grad
gradual gradvis
gramma gram
grande stor
grandor størrelse
grano korn
grasse fet
grassia fett
grate takknemlig
gratias takk; multe/mille ~ mange/tusen takk
gratuite gratis; ufortjent
Grecia Hellas
gris grå
grosse stor
grossier grov
gruppo gruppe
guarda vakt
guastar ødsle bort, spolere
guerra krig
guida leder; guide
guidar lede, styre
gumma gummi
gustar smake, behage
gusto smak
gutta dråpe


ha har; il ~ det er/fins
haber (å) ha
habile dyktig
habilitate dyktighet
habitante innbygger
habitar bo
habitation bolig, beboelse
habito drakt
halito pust
haltar stanse
halto stopp, stans
hastar skynde seg
haste hast
herba gress
heri igår
hesitar nøle
hiberno vinter
hic her
historia historie (alle betydninger)
historic historisk
hodie i dag
homine menneske, mann
honeste hederlig, ærlig
honestitate ærlighet
honor heder, ære
honorabile ærefull
hora klokkeslett, time; de bon ~ tidlig
horologio ur
horribile skrekkelig, forferdelig
horror redsel
hospital sykehus
hotel hotell
human menneskelig, human
humano menneske
humero skulder
humile ydmyk
humor humor; humør; de mal ~ i dårlig humør
humorose humoristisk


  •  I

ibi der
idea ide
ideal ideell; ideal
ignorar ikke vite; ignorere
il ha det er
illa hun; illas de (fem)
ille han; illes de (mask)
illo den, det; illos de (ting)
imaginar tenke seg
imagine bilde
imbraciar omfavne
imitar etterlikne
immediatemente straks
immerger dykke, senke ned
immobile ubevegelig
immunde skitten
immunditia avfall, skitt
impatiente utålmodig
impedir hindre
imperio rike; keiserrike
implicar innebære
importa, non ~ det spiller ingen rolle
importante viktig, betydelig
importantia viktighet
importar være av viktighet; importere
impossibile umulig
impression inntrykk; trykning
imprimer trykke
in i; ~ norvegiano på norsk; ~ parte delvis
incender tenne
incitar oppmuntre, stimulere
inclination tendens, tilbøyelighet
includer inkludere, omfatte; vedlegge
incontrar (å) møte
incontro (et) møte
incoragiar [inkåradzjar] oppmuntre, hjelpe fram
independente uavhengig
industria industri; dyktighet
industrial industriell
infante barn
influentia innflytelse
influentiar påvirke
informar opplyse, meddele
information informasjon, opplysning
infortunatemente dessverre
infra nedenfor, under
ingagiar [ingadzjar] engasjere
inimico fiende
initiar starte
injuria urett
inquesta undersøkelse; forhør
insecto insekt
inseniamento undervisning
inseniar undervise
insimul sammen
insister insistere
installar installere
instruction undervisning, instruksjon
instrumento instrument
insula øy
intelligente intelligent
intention hensikt
inter mellom, blant
interessante interessant
interessar interessere
interesse interesse
interior adj indre, (en) innside
international internasjonal
interprender foreta, gjøre
interpretar tolke, forklare
interprisa bedrift, foretak
interrar begrave
interrumper avbryte
intertenimento underholdning
intestino tarm
intoxicar forgifte
intra innenfor
intro innvendig
introducer innlede, innføre
introduction innledning, innføring
inundar oversvømme
inveloppe konvolutt
inventar finne opp, finne på
inverter vende, snu
inviar sende
invitar invitere
invitation invitasjon
io jeg
ipse selv
ir gå
ira sinne
irate sint
irritabile sur
iste denne, dette, disse
isto dette, denne
italian adj italiensk
italiano spr italiensk; italiener


jacer ligge
jachetta [dzjaketa] jakke
jalne gul
jam allerede
jammais noensinne; non ~ aldri
januario januar
Japon Japan
japonese adj, spr japansk; japaner
jardin hage
jectar (å) kaste
jelose sjalu
jelosia sjalusi
jocar leke, spille
joco lek, spill, spøk
joculo (en) spøk, leketøy
jornal avis
jovedi torsdag
judicamento vurdering, dom
judicar dømme, bedømme
judice dommer
julio juli
juncte sammen, forenet
junctura forbindelse, sammenføyning, ledd
junger samle, forene
junio juni
jurar sverge, avlegge ed
jure rett
juste rettferdig, nøyaktig
justitia rettferdighet
justo nettopp, riktig
juvene ung; yngling
juventute ungdom
juxta nær, ved siden av


  •  L

la henne
labio leppe
labor (et) arbeid
laborar (å) arbeide
lacerar rive, flenge
laco sjø
lacrima tåre
lacte melk
lampa lampe
lana ull
large bred
largor bredde
las dem (fem)
lassar la ligge, tillate
lateralmente sidelengs
latere side; al ~ de ved siden av
laton messing
laudar rose, prise
laude ros, heder
lavar vaske
laxe løs
le best. artikkel; ham, det
lection leksjon
lecto seng
lege lov
leger lese
legier [ledzjer] lett (å bære); ubetydelig, overfladisk
legitime lovlig
legumine belgfrukt, grønnsak
lente langsom
les dem (mask)
levar løfte; ~ se stå opp
leve lett (å bære), lettsindig; venstre
liberal rundhåndet; frisinnet, liberal
libere fri
libro bok
ligar binde; innbinde (bøker)
ligno tre(verk), ved
limitar begrense
limite grense
linea linje
lingua språk; tunge
liquide flytende
liquido væske
lisie glatt
lista liste
litore kyst
littera brev; bokstav
livrar levere
lo obj den, det
local lokal
locar leie ut; plassere
loco sted
longe lang; durante ~ tempore lenge
longemente lenge
longitude lengde
lor deres (3. pers. fl.)
los dem (neut)
lucta brytning; kamp, strid
luctar slåss, kjempe
lumine lys
luna måne
lunedi mandag


 

Send e-post med spørsmål om interlingua til info@interlingua.no

Pagina principal