Benvenite! Ecce le sito del Union Norvegian pro Interlingua.

€uro-com


Novanor
Interlinguakurs
Mortens blog
Åsmunds blog
Trolls
Osir e Vanir
Juvenia
Ordbok
Mail Login
Dansk Union
Svensk
Internasjonal
St. Matheo
St. Marco
Declaration


  •  TANKER OM EUROPAS KOMMUNIKASJON.

De språklige kommunikasjonsproblemene i Europaparlamentet og andre organisasjoner i den europeiske integrasjonens tjeneste er ganske kompliserte og meget kostbare. Etter utvidelsen av unionen med ytterligere flere språk kommer situasjonen til å bli ennå alvorligere. Tolker og oversettere mellom for eksempel polsk og portugisisk, fransk og ungarsk, finsk og tsjekkisk er utvilsomt sjeldne.

Det er underlig at ingen har hatt mot til å peke på et oversett historisk faktum som skulle kunne skape en bro over rivaliseringen mellom de ”store” språkene innen den Europeiske Unionen, nemlig at det allerede eksisterer et overnasjonalt språk i det såkalte internasjonale ordforrådet, som er felles for alle Europas språk i varierende utstrekning.

Dette ordforrådet av latinsk og gresk opprinnelse har profesjonelle språkkyndige utformet til et fullt utviklet språk – interlingua – som har vært i praktisk bruk i femti år, først og fremst i vitenskapelig litteratur.

Interlingua er en konkretisering av Europas felles språklige arv – de gresk-latinske fremmedordene – men som heldigvis ikke inkluderer den klassiske latins grammatikk. Interlingua er derfor et usedvanlig lett språk og kan læres og anvendes av alle. De folk som snakker italiensk, spansk, portugisisk, rumensk eller fransk forstår interlingua uten forutgående studier.

De nordiske organisasjonene for interlingua står klar til å fremlegge ytterligere dokumentasjon og opplysninger som man trenger for et initiativ i dette snart brennende spørsmålet – for en realistisk løsning!


  •  PENSATAS DEL COMMUNICATION DE EUROPA.

Le problemas del communication linguistic in le Parlamento Europee e in altere organisationes in le servicio del intergration de Europa es assatis complicate e multo costose. Post le elargation del Union con ancora plure linguas le situation essera aggravate. Interpretes e traductores inter p. ex. polonese e portugese, francese e hungaro, finnese e tcheco es sin dubita rar.

Il es surprendente que nemo ha habite le corage de signalar un facto historic negligite que poterea crear un ponte trans le rivalitate inter le “grande linguas” del Union Europee: le facto que il jam existe un lingua transnational in le si-nominate vocabulario international, que es commun a tote le linguas de Europa in extension variante.

Iste vocabulario de origine latin e grec ha essite elaborate, per linguistas professional, in un lingua plenmente evolvite – interlingua – que ha essite in uso practice durante 50 annos, primarimente in litteratura scientific.

Interlingua es un concretisation del hereditage linguistic commun de Europa – le vocabulos greco-latin – que fortunatemente non include le grammatica del latino classic. Interlingua es dunque un lingua extraordinaremente facile e pote esser apprendite e usate per omnes. Le nationes que parla italiano, espaniol, portugese, rumanian o francese comprende interlingua sin studios previe.

Le organisationes Nordic pro interlingua sta preste pro livrar documentation e information ulterior que on besonia pro un initiativa in iste question, tosto multo urgente – pro un solution realistic!


Til norsk ved Åsmund Knutson Aukland

 

Send e-post med spørsmål om interlingua til info@interlingua.no

Pagina principal